Inversion with so, neither and nor
try Again
Tip1:hello
Lesson 162
Inversion with so, neither and nor
टिप
Sachin is from Jaipur.
So am I
= सचिन जयपुर मधून आहे.
आणि मी सुद्धा
एखाद्या दुसऱ्याची गोष्ट किंवा स्थिती सोबत सहमत होण्यासाठी, आपण: 'So' + verb + subject चा वापर करतो

आपण सकारात्मक वाक्याशी सहमत होण्यासाठी, आपण 'so' चा वापर करतो
Neha didn't like the movie.
Neither did I
= नेहा ला चित्रपट आवडला नाही.
मलाही नाही
आपण नकारात्मक वाक्याशी सहमत होण्यासाठी 'neither/nor' चा वापर करतो.
टिप
He is happy.
So am I
= तो आनंदी आहे.
मी सुद्धा
जर वाक्यामध्ये स्थिती दर्शविली असेल (is/am/are/has/have असेल आणि कोणतेही मुख्य क्रियापद नसेल) तर सहमती दर्शविणाऱ्या वाक्यांमध्ये पण 'to-be'/'have' चेच रूप येईल
He dances well.
So do I
= तो नृत्य चांगले करतो.
मी सुद्धा
जर वाक्यामध्ये एखादी action दाखवणारे मुख्य क्रियापद असेल तर सहमती दर्शविणाऱ्या वाक्यांमध्ये 'do' verb चे रूप येईल
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He has never been so happy before. ______
Nor have I
So have I
Nor am I
Nor do I
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My mom thinks this cake is superb! ______
Nor do I
Neither do I
So do I
So have I
'त्याला पार्टीला जायचे नव्हते. मला सुद्धा नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He didn't want to go to the party. So did I.
He didn't want to go to the party. Neither am I.
He didn't want to go to the party. Neither did I.
He didn't want to go to the party. Neither do I.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He is not into classical music. ______
So am I
Nor am I
I am nor
Nor do I
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He is fond of dancing. ______
So am I
Neither am I
I am neither
Nor am I
'मी तिला लिहेन. नेहा सुद्धा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I will write to her. So is Neha
I will write to her. Neither will Neha
I will write to her. Nor will Neha
I will write to her. So will Neha
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He hadn't noticed that house before. ______
So had I
Neither had I
had I Nor
Neither do I
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I suggested that he should take the job, and ______
neither
nor
so
even
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I am not going to Ria's party tonight. ______
So is
Nor is
Even is
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Everybody knows that, and ______
so
nor
neither
not
'मला बॉलीवुड चित्रपट आवडतात. सचिन ला सुद्धा.' चे इंग्रजीत योग्य उत्तर काय होईल?;
I love Bollywood movies. Nor does Sachin.
I love Bollywood movies. So does Sachin.
I love Bollywood movies. So do Sachin.
I love Bollywood movies. So did Sachin.
'माझा परिवार परदेशात सुट्टीवर कधी गेला नाही. सचिन चा सुद्धा नाही.' चे इंग्रजीत योग्य उत्तर काय होईल?;
My family has never been on a holiday abroad. Neither has Sachin's.
My family has never been on a holiday abroad. Neither had Sachin's.
My family has never been on a holiday abroad. Neither do Sachin's.
My family has never been on a holiday abroad. Neither is Sachin's.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He didn't like the chocolate. ______
So did I
How did I
Neither did I.
Even did I
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She is fond of reading books. ______
So am I
Neither am I
Nor am I.
So do I
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My parents love cooking. ______
Nor do I
Neither do I
So do I
So am I
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द