Inversion with so, neither dan nor
try Again
Tip1:hello
Lesson 162
Inversion with so, neither dan nor
Tip
Siti is from Kedah. So am I. = Siti berasal dari Kedah. Saya juga.
Apabila bersetuju dengan seseorang, hendaklah menggunakan ayat bentuk 'so + verb + subject'.
Apabila besetuju dalam konteks positif, hendaklah menggunakan \'so\'.
Abu didn't like the movie. Neither did I = Abu tidak suka filem itu. Saya juga tidak suka filem itu.
Apabila bersetuju dalam konteks negatif, hendaklah menggunakan \'neither/nor\'.
Tip
He is happy. So am I. = Dia sangat gembira. Saya pun sama.
Kalao dalam sesuatu ayat utama (is/am/are/has/have) yang tiada Kata Kerja. Maka ayat seterusnya yang menjelaskan kecenderungan menggunakan 'verb to-be/ have'.
He dances well.
So do I.
= Dia menari dengan baik. Saya pun sama.
Kalau dalam suatu ayat yang Kata Kerja ialah \'action\', maka ayat seterusnya yang menjelaskan kecenderungan menggunakan \'do verb\'.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He has never been so happy before. ______
Nor have I
So have I
Nor am I
Nor do I
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
My mom thinks this cake is superb! ______
Nor do I
Neither do I
So do I
So have I
'DIa tidak ingin menyertai parti itu. Begitu juga dengan saya.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul.;
He didn't want to go to the party. So did I.
He didn't want to go to the party. Neither am I.
He didn't want to go to the party. Neither did I.
He didn't want to go to the party. Neither do I.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He is not into classical music. ______
So am I
Nor am I
I am nor
Nor do I
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He is fond of dancing. ______
So am I
Neither am I
I am neither
Nor am I
'Saya akan menulis surat kepadanya. Begitu juga dengan Siti. ' PIlih terjemahan Inggeris yang betul. ;
I will write to her. So is Siti.
I will write to her. Neither will Siti.
I will write to her. Nor will Siti.
I will write to her. So will Siti.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He hadn't noticed that house before. ______
So had I
Neither had I
had I Nor
Neither do I
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I suggested that he should take the job, and ______
neither
nor
so
even
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I am not going to Fatin's party tonight. ______
So is
Nor is
Even is
Nor does
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Everybody knows that, and ______
so
nor
neither
not
'Saya amat menyukai filem Hollywood. Begitu juga dengan Muhammad. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
I love Hollywood movies. Nor does Muhammad.
I love Hollywood movies. So does Muhammad.
I love Hollywood movies. So do Muhammad.
I love Hollywood movies. So did Muhammad.
'Saya dan keluarga saya tidak pernah melancong ke luar negara. Begitu juga dengan Muhammad dan keluarganya.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
My family has never been on a holiday abroad. Neither has Muhammad's.
My family has never been on a holiday abroad. Neither had Muhammad's.
My family has never been on a holiday abroad. Neither do Muhammad's.
My family has never been on a holiday abroad. Neither is Muhammad's.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He didn't like the chocolate. ______
So did I
How did I
Neither did I.
Even did I
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She is fond of reading books. ______
So am I
Neither am I
Nor am I.
So do I
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
My parents love cooking. ______
Nor do I
Neither do I
So do I
So am I
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya