Use of either, neither, also, too, as well
try Again
Tip1:hello
Lesson 163
Use of either, neither, also, too, as well
टिप
You can play either cricket or tennis = तुम्ही एकतर क्रिकेट खेळू शकता किंवा टेनिस
'Either' चा use वाक्यांमध्ये दिल्या गेलेल्या दोन पर्यायांच्या आधी केला जातो आणि दोन्ही पर्यायांच्या मध्ये 'or' चा वापर होतो.
Ask him to either wait or go away = त्याला सांगा एकतर त्याने वाट पहावी किंवा निघून जावे
इथे ' वाट पाहणे' आणि 'निघून जाणे' दोन पर्याय दिले गेले आहेत. त्यामुळे दोन्ही पर्यायांच्या आधी 'either' आणि मध्ये 'or' चा वापर केला जातो.
'तुम्ही एकतर दिल्ली जाऊ शकता किंवा मुंबई' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You can go to either Delhi either Mumbai
You can go to either Delhi or Mumbai
You can go to either Delhi and Mumbai
You can go to either Delhi but Mumbai
'तुम्ही एकतर रविवारी येऊ शकता किंवा सोमवारी' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You can come either on Sunday nor Monday
You can come neither on Sunday or Monday
You can come either on Sunday and Monday
You can come either on Sunday or Monday
टिप
Either Neha or Sachin is helping with the decorations = एकतर नेहा किंवा सचिन सजावटीत मदत करतील
इथे Either Neha or Sachin 'are' helping म्हणत नाही कारण शेवटी काम दोघांपैकी एकाच व्यक्ती करत आहे, त्यामुळे एकवचन क्रियापद येईल.
=
'मी आनंदी होईन जर मोहन किंवा सोहन पैकी कोणी एक परदेशी जाईल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I will be happy, if either Mohan or Sohan goes abroad
I will be happy, of either Mohan or Sohan goes abroad
I will be happy, if neither Mohan nor Sohan goes abroad
I will be happy, if either Mohan or Sohan go abroad
'मी फ्रेंच सुद्धा बोलू शकत नाही ' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I am not speak French either
I can't speaks French either
I can't speak French either
I can't speak French neither
टिप
Neither = दोघांपैकी कोणीही नाही
'Neither' चा वापर सुद्धा वाक्यांमध्ये दिल्या गेलेल्या दोन पर्यायांच्या आधी केला जातो आणि दोन पर्यायांच्या मध्ये 'nor' चा वापर होतो.
Neither Ram nor Shyam is present today = ना राम आणि ना ही श्याम आज उपस्थित आहेत
वाक्यामध्ये राम आणि श्याम पैकी कोणीही उपस्थित नाही, त्यामुळे 'neither - nor' चा वापर केला गेला आहे.
'मी ना तर मनुष्याला घाबरतो ना हि जनावराला' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I fear neither man nor beast
I fear man nor beast
I fear neither man or beast
I fear neither man not beast
'ना तर आपण ई-मेल करता ना हि फोन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You neither emails nor calls
You neither email nor call
You neither email or call
Either you email nor call
टिप
Which one did you buy? Neither = तुम्ही कोणता खरेदी केला? कोणताही नाही
इथे दोन्ही (किंवा दोघांपेक्षा जास्त) वस्तूंपैकी आपण कोणतीही खरेदी केली नाही, म्हणून वाक्य नकारात्मक आहे.
त्यामुळे 'neither' चा वापर केला गेला आहे.
Which one do you prefer? Either = तुम्हाला कोणता जास्त आवडतो? कोणताही
इथे दोन्ही (किंवा दोघांपेक्षा जास्त) पैकी कोणतीही वस्तू चालेल, म्हणून वाक्य सकारात्मक आहे.
त्यामुळे 'either' चा वापर केला गेला आहे.
'श्री शर्मा ची मुलगी गाऊ शकते आणि नृत्य सुद्धा करू शकते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Mr. Sharma's daughter can either sing or dance as well.
Mr. Sharma's daughter can sing and dance as well.
Mr. Sharma's daughter can't sing and dance as well.
Mr. Sharma's daughter can sing and dance well.
टिप
He has finished his work.
So have I
= त्याने त्याचे काम संपवले आहे.
मी सुद्धा
इथे दुसऱ्या व्यक्ती द्वारे सहमती दर्शविली जात आहे.
त्यामुळे संरचनेच्या अनुषंगाने 'so have I' चा वापर केला गेला आहे.
=
'आपण कुठून आहात? दिल्ली?
मी सुद्धा!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Where are you from? Delhi?
So am I!
Where are you from? Delhi?
Either me!
Where are you from? Delhi?
Me neither!
Where are you from? Delhi?
And me!
'तो माझा भाऊ आहे. तो माझा वर्ग-शिक्षक सुद्धा आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He is my brother. He is too my class teacher.
He is my brother. He is as well my class teacher.
He is my brother. He is also my class teacher.
He is either my brother or my class teacher.
टिप
I haven't finished my work yet.
I haven't finished it either
= मी अजून पर्यंत माझे काम संपवले नाही.
मी सुद्धा हे संपवले नाही
पहिल्या वाक्यात आपण क्रियेला नाकारत आहोत, त्यामुळे 'either' आले आहे
I haven't finished my work yet.
Neither/nor have I
= मी अजून पर्यंत माझे काम संपवले नाही.
मी सुद्धा नाही
दुसऱ्या वाक्यात क्रियापद सकारात्मक आहे, त्यामुळे वाक्याला नाकारण्यासाठी 'neither' वापरले गेले आहे
टिप
=
I don't like him = मी त्याला पसंत करत नाही
I don't like him either = मी सुद्धा त्याला पसंत करत नाही

दुसऱ्या भागात, don't आधीच नकारात्मक आहे त्यामुळे 'either' आले आहे
=
I don't like him = मी त्याला पसंत करत नाही
Neither do I = मी सुद्धा करत नाही

इथे 'do' सकारात्मक आहे त्यामुळे नाकारण्यासाठी 'neither' आले आहे.
याला आपण 'Me neither = मी सुद्धा नाही' सुद्धा म्हणू शकता
'तो शाळेत गेला नाही. त्याची बहिण सुद्धा गेली नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He didn't go to school. His sister didn't (go) neither.
He didn't go to school. Either did his sister.
He didn't go to school. Or his sister didn't (go).
He didn't go to school. His sister didn't (go) either.
'तो पोहू शकत नाही. मी सुद्धा नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He can't swim. I can't swim neither.
He can't swim. Either can't I.
He can't swim. Neither can I.
He can't swim. Neither can't I.
'त्याच्याकडे गाडी आहे. माझ्याकडे सुद्धा आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He has a car. So am I.
He has a car. So do I.
He have a car. So does I.
He has a car. So did I.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I requested both of them to help, but ______
not
neither
nor
no
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Neither you ______
nor
or
and
either
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I am ______
too
as well
also
very
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He hasn't got money. I ______
haven't neither
neither
either
haven't either
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द