Friendship: मैत्रीवर चर्चा
try Again
Tip1:hello
Lesson 164
Friendship: मैत्रीवर चर्चा
संवाद ऐका
Hello Ram, what qualities should a good friend have?
हॅलो राम, एका चांगल्या मित्रामध्ये काय गुण असायला हवेत?


The most important quality a friend should have is a good sense of humour.
एका चांगल्या मित्राची सगळ्यात महत्वाचा गुण हा आहे कि तो विनोदी असला पाहिजे.


That's true! A person who can make you laugh when you are unhappy.
हे खरे आहे! एक मनुष्य जो आपल्याला हसवू शकतो जेव्हा आपण नाखूष/अप्रसन्न असतो.


Yes. Also, a friend should be someone you can trust and confide in.
हो, एक मित्र ज्यावर आपण भरवसा ठेवू शकू आणि विश्वास सुद्धा करू शकू


Exactly, someone with whom you can talk about anything and express your feelings.
अगदी बरोबर. एखादा, ज्याच्याशी आपण कोणत्याही विषयी बोलू शकतो आणि आपल्या भावना व्यक्त करू शकतो


A friend should also have common sense and should be mature enough to handle difficult situations.
मित्रामध्ये व्यवहारिक समज सुद्धा असायला हवी आणि कठीण परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी प्रौढ असायला हवा


You have all these qualities and you have always been a good friend to me.
तुझ्यामध्ये हे सर्व गुण आहेत आणि तू नेहमीच माझी चांगली मैत्रीण राहिली आहेस


टिप
=
Good sense of humor चा मराठीत कोणतेही सरळ भाषांतर होत नाही.
पण आपण असे म्हणू शकतो कि खूप बुद्धिमान आणि विनोदी आहे.
हे नेहमी सकारात्मक रुपात बोलले जाते.
=
He makes me laugh=तो मला हसवतो
'माझा सगळ्यात चांगला मित्र मला खूप हसवतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
My best friend makes me laugh a lot
My best friend laughs me a lot
My best friend does me laugh a lot
My best friend laughs at me a lot
'एक खरा मित्र आपल्याला कठीण परिस्थितीत सुरक्षिततेची जाणीव करून देतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
A real friends makes you feel safe in difficult situations
A real friend does you feel safe in difficult situations
A real friend makes you feel safe in difficult situations
A real friend do you feel safe in difficulty situations
'माझे मित्र माझे गुपित कोणाला सांगत नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
My friend doesn't revealed my secrets to anyone
My friend doesn't reveal my secrets to anyone
My friend doesn't reveal my secrets with anyone
My friend doesn't reveal mine secrets to anyone
'त्याला त्याच्या मित्रांवर विश्वास असायला हवा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He would have faith in his friends
He should have faith in his friend
He should has faith in his friends
He should have faith in his friends
'आपल्याकडे असे मित्र असले पाहिजे ज्यांच्यासोबत आपण आपल्या समस्या वाटू शकू' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
We should have friends with whose we can share our problems
We should have friends with whom we can share our problems
We should have friends with who's we can share our problems
We should have friends from whom we can share our problems
'आपल्याला थोडी व्यावहारिक समज असायला हवी' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You should have some common sense
You should have few common sense
You should have some common senses
You should have some mutual sense
व्यवहारिक समज
विश्वास
कठीण परिस्थिती
माझा मित्र मला बरे वाटण्याचा प्रयत्न करत आहे.
  • feel better
  • is trying
  • to make
  • my friend
  • me
  • try
  मी तुमच्यावर विश्वास करू शकतो
  • I
  • in
  • trust
  • you
  • do
  • can
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द