Simple past vs. Present perfect practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 165
Simple past vs. Present perfect practice
टिप
I have had a driver's license for the last seven years = माझ्याकडे सात वर्षापासून वाहन चालक परवाना आहे
'Present perfect' चा वापर तेव्हा होतो जेव्हा कोणतेही भूतकाळात सुरु झालेली गतिविधि अजूनही चालू असेल.
या वाक्यामध्ये 'Present perfect' चा वापर होईल कारण 'माझ्याकडे सात वर्षापासून वाहन चालक परवाना होता' आणि अजूनही आहे.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
have had
have having
have has
was have
टिप
I worked for an Indian company for two years. = मी दोन वर्षांसाठी एका भारतीय कंपनीसाठी काम केले होते.

'Simple past' चा वापर गतकाळात झालेल्या अशा घटनांच्या विषयी बोलण्यासाठी केला जातो, ज्या वर्तमानात चालू नाहीत
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
live
lived
have living
will lived
इंग्रजीत भाषांतर करा
Neha is your best friend, isn't it? How long have you been friends?
नेहा तुमची सगळ्यात चांगली मैत्रीण आहे, हो ना? तुम्ही दोघे कधीपासून मित्र आहात?


Yes, we are. We have known each other for over fifteen years.
हो आम्ही आहोत.
आम्ही एकमेकांना 15 वर्षाच्याही आधीपासून ओळखतो.


I see.
And who was your best friend before you met Neha?
ओह समजले.
आणि नेहाला भेटायच्या आधी तुमचा/तुमची सगळ्यात चांगला मित्र/मैत्रीण कोण होता/होती?


Sachin was my best friend then.
I was not in India at that time.
I was in America.
तेव्हा सचिन माझा सगळ्यात चांगला मित्र होता.
तेव्हा मी भारतात नव्हतो.
तेव्हा मी अमेरिकेत होतो


Oh, really? How long were you in America?
ओह खरेच? अमेरिकेमध्ये आपण कधीपर्यंत होता?


For nearly two years.
I moved back to India from America three years ago to join Reliance.
जवळजवळ दोन वर्षांसाठी.
मी रिलायंस मध्ये काम सुरु करण्यासाठी तीन वर्षापूर्वी अमेरिकेमधून भारतात परत आलो होतो


I see.
And do you drive?
ओह समजले.
आणि काय आपण ड्राइव करायचा?


Yes, I do.
I've had a driver's license for seven years.
हो, करतो.
माझ्याकडे मागील सात वर्षांपासून वाहन चालक परवाना आहे


गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I had sold my car before ______
I came
I come
I have come
I coming
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
hasn't eaten
hasn't ate
did not ate
did not eats
'मी त्याला मागच्या वर्षानंतर पासून पाहिले नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I haven't seen her since last year
I did not see her since last year
I had seen her since last year
I did not saw her since last year
'ते काही मिनिटे आधी निघून गेले' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
They left a few minutes ago.
They leave a few minutes ago.
They had left a few minutes ago.
They will leave a few minutes ago.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They ______
finalised
have finalised
have finalise
finalise
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The film ______
hasn't started
not started
started
'ती गुरुवारपासून आजारी आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
She has been ill since Thursday.
She was ill since Thursday.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
finished
finish
have finished
have finish
जेव्हा फोन वाजला तेव्हा कोणीही फोन ला उत्तर दिले नाही
  • answered
  • nobody
  • the phone
  • when
  • it rang
  • has answered
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He ______
  had
  has
  has been
  was
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Last year, we ______
  went
  have went
  will went
  have gone
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Neha and Pooja ______
  have just read
  have just readed
  reading
  will read
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  met
  have met
  meet
  have meet
  simple past present perfect
  i first got to know him 10 years ago. ive known him for 10 years.
  i started work here in 1989. ive worked here since 1987.
  i had too much to eat at lunchtime. ive eaten too much.
  i saw john last week. ive seen john this week.
  i lost my keys yesterday. it was terrible ive lost my keys!
  my great-grandmother went to mexico three times. my great-grandmother has been to mexico three times.
  i knew julie for ten years ive known julie for ten years
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द