Making telephone calls: Phone वर बोलायला शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 167
Making telephone calls: Phone वर बोलायला शिका
He said=तो म्हणाला
he=तो
would call me up=मला फोन करेल
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I'll ______
call him up
call his up
call he up
call himself up
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
call to
called
called to
was called
'तुम्ही लगेचच डॉक्टर ला फोन केला पाहिजे ' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You must call the doctor up immediately
You must call to the doctor up immediately
You must call to the doctor immediately
You must do call the doctor up immediately
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You can call ______
our
us
we
ourselves
To call up कॉल करणे
To answer the phone फोनचे उत्तर देणे
To hold (the line) लाइनवर राहणे
To hang up फोन ठेऊन देणे
To dial in डायल करणे
To dial up डायल करणे (नंबर फिरवणे)
To cut the call कॉल कापणे
To pick the phone up फ़ोन उचलणे
To leave a message काही संदेश सोडणे
To put on hold कोणाला तरी hold वर टाकणे
To call back पुन्हा कोल करणे / कोणाच्या तरी फोनच्या उत्तरात त्यांना फोन लावणे.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
hang up
hanged up
hung up
She=त्याने
hung up=फोन बंद केला
after=च्या नंतर
giving me=मला दिली
'कृपया नंतर पुन्हा फोन करा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Please call up back later
Please call back up later
Please call back later
Please to call back later
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Can I ______
call you back
call to you back
call you back up
call you backed up
'कृपया फोन कापू नका' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Please don't cut to the call
Please didn't cut the call
Please don't cutted the call
Please don't cut the call
'कृपया लाइन वर राहा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Please hold the line
Please hang up the line
Please hold to the line
Please to hold the line
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Please ______
leave
left
leaved
to leave
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
put my call on hold
put my call in hold
putted my call on hold
was put my call on hold
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Can you call me back in an hour? I cannot ______
talk to you
tell to you
say to you
talk you
If=जर
you like=आपण इच्छिता
I can=तर मी करू शकते
put you through=आपला कॉल कनेक्ट
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The phone is ______
rings
ringing
rang
calling
This=हा
number=नंबर
is=आहे
engaged=व्यस्त
जेव्हा फोन वाजला तेव्हा कोणी उचलला नाही
  • answered
  • nobody
  • the phone
  • when it ringed
  • when it rang
  • when it called
  The phone=फोन
  is=आहे
  dead=ने काम करणे बंद केले
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Please hold on, he is ______
  on another call
  on other call
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द