എന്റെ പുതിയ phone
try Again
Tip1:hello
Lesson 168
എന്റെ പുതിയ phone
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Hey! Look, I bought a new phone.
ഹായ്! നോക്കൂ, ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങി.


It looks so sleek, show me!
ഇത് എത്ര മെലിഞ്ഞതാണ്, നോക്കട്ടെ!


I bought it for just 4000 bucks, it has an 8 mega-pixel camera.
ഞാൻ വെറും 4000 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത്. അതിനു 8 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറ ഉണ്ട്.


Wow! That's very cheap.
വൗ! വളരെ വിലക്കുറവാണ്.


'ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങി.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തര്ജ്ജമ തെരഞ്ഞെടുക്കുക;
I bought a new phone yesterday
I bought a very new phone yesterday
I brought a new phone yesterday
I bought new phone yesterday
എന്നെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഫോണ്‍ കാണിക്കു
  • to
  • me
  • look
  • show
  • new phone
  • your
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I ______
  bought it from
  bought it for
  bring it for
  buyed it for
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  I know! Which phone do you have?
  ആണോ! നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോൺ ആണ് ഉള്ളത്?


  I have a Samsung phone, with a 5 mega-pixel camera.
  എനിക്ക് ഒരു സാംസങ് ഫോൺ ആണ്. ഇതിനു 5MP ക്യാമറ ആണ്.


  How much did you buy it for?
  നിങ്ങൾ അത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത്?


  I bought it for 8000/- bucks!
  ഞാൻ ഇത് 8000/- രൂപയിൽ മേടിച്ചു.


  'നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോൺ ആണ് ഉള്ളത്?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Which phone are you have?
  Whose phone do you have?
  Which phone have you?
  Which phone do you have?
  'നിങ്ങൾ ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത്?'
  How much did you bought it for?
  How much did you buy it for?
  ഞാൻ ഇത് 8000 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത്
  • I brought
  • Rupees 8000
  • I bought
  • it's
  • it
  • for
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  My phone has great battery life. How about yours?
  എന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെയോ?


  My phone has really pathetic battery life!
  എന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി വളരെ മോശം ആണ്!


  You should have asked me before buying one.
  നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ.


  Yes, I should have.
  അതെ, എനിക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു.


  എന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി വളരെ നല്ലതാണ്.
  • batteries life
  • my phone's
  • good
  • have
  • battery life
  • is
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  My phone has ______
  really pathetical
  really pathetic
  really pathetics
  really pathetically
  'നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  You should have asked me before buying
  You have asked me before buying
  You have to ask me before buying
  You will ask me before buying
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Yes, I ______
  should have
  did
  should had
  was
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  My phone is very stylish
  എന്റെ ഫോൺ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്.


  Yes, mine doesn't even look like it's for 8000 bucks
  അതെ, എന്റേത് 8000 രൂപയുടെ ആണെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല


  There are new phones available at very cheap prices now
  പുതിയ ഫോൺ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്.


  Yes, whenever I have to buy a new phone, we will go together
  അതെ, എനിക്ക് പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം


  'എന്റെ ഫോൺ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  My phone is almost stylish
  My phone is somewhat stylish
  My phone is not stylish
  My phone is very stylish
  എന്റെ ഫോണ്‍ 8000 രൂപയുടെ ആണെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല
  • even look like
  • do not
  • my phone
  • doesn't
  • mine phone
  • it's for 8000 bucks
  'എനിക്ക് പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  We will go together whenever I have to buy a new phone
  We will go get-together whenever I have to buy a new phone
  We will go together however I have to buy a new phone
  We will go together whichever I have to buy a new phone
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്