माझा नवीन phone
try Again
Tip1:hello
Lesson 168
माझा नवीन phone
संवाद ऐका
Hey! Look, I bought a new phone.
हे! बघा मी नवीन फोन खरेदी केला.


It looks so sleek, show me!
हा किती पातळ वाटत आहे, दाखवा मला.


I bought it for just 4000 bucks, it has an 8 mega-pixel camera.
मी याला फक्त 4000 रुपयांना खरेदी केला, यामध्ये 8 मेगा पिक्सेल चा कॅमेरा आहे.


Wow! That's very cheap.
वाह! खूप स्वस्त आहे.


'मी काल एक नवीन फोन खरेदी केला.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I bought a new phone yesterday
I bought a very new phone yesterday
I brought a new phone yesterday
I bought new phone yesterday
मला आपला नवीन फोन दाखवा
  • to
  • me
  • look
  • show
  • new phone
  • your
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  bought it from
  bought it for
  bring it for
  buyed it for
  संवाद ऐका
  I know! Which phone do you have?
  माहित आहे! आपल्याकडे कोणता फोन आहे?


  I have a Samsung phone, with a 5 mega-pixel camera.
  माझ्याकडे एक सॅमसंग चा फोन आहे, ज्यामध्ये 5mp कॅमेरा आहे.


  How much did you buy it for?
  तुम्ही याला कितीला खरेदी केला?


  I bought it for 8000/- bucks!
  मी याला 8000/- रुपयांना खरेदी केला.


  'तुमच्याकडे कोणता फोन आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Which phone are you have?
  Whose phone do you have?
  Which phone have you?
  Which phone do you have?
  'तुम्ही हा कितीला खरेदी केला?'
  How much did you bought it for?
  How much did you buy it for?
  मी हे 8000 रुपयांना खरेदी केले
  • I brought
  • Rupees 8000
  • I bought
  • it's
  • it
  • for
  संवाद ऐका
  My phone has great battery life. How about yours?
  माझ्या फोन ची बॅटरी खूप छान आहे. आणि तुमच्या ची?


  My phone has really pathetic battery life!
  माझ्या फोनची खूपच दयनीय बॅटरी आहे.


  You should have asked me before buying one.
  आपल्याला याला खरेदी करण्याआधी मला विचारायला हवे होते.


  Yes, I should have.
  हो, मला विचारायला हवे होते.


  माझ्या फोनची बॅटरी लाइफ़ चांगली आहे.
  • batteries life
  • my phone's
  • good
  • have
  • battery life
  • is
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My phone has ______
  really pathetical
  really pathetic
  really pathetics
  really pathetically
  'खरेदी करण्याआधी आपल्याला मला विचारायला हवे होते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  You should have asked me before buying
  You have asked me before buying
  You have to ask me before buying
  You will ask me before buying
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Yes, I ______
  should have
  did
  should had
  was
  संवाद ऐका
  My phone is very stylish
  माझा फोन खूपच स्टाइलिश आहे.


  Yes, mine doesn't even look like it's for 8000 bucks
  हो, माझा तर वाटतच नाही कि 8000/- रुपयांचा आहे.


  There are new phones available at very cheap prices now
  नवीन फोन आता खूप स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत


  Yes, whenever I have to buy a new phone, we will go together
  हो, जेव्हा पण नवीन फोन घ्यावा लागेल, आपण एकत्र जाऊया.


  'माझा फोन खूप स्टाइलिश आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  My phone is almost stylish
  My phone is somewhat stylish
  My phone is not stylish
  My phone is very stylish
  माझा फोन तर 8000/- रुपयांचा वाटतच नाही
  • even look like
  • do not
  • my phone
  • doesn't
  • mine phone
  • it's for 8000 bucks
  'आपण एकत्रच जाऊया जेव्हा मला नवीन फोन घ्यावा लागेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  We will go together whenever I have to buy a new phone
  We will go get-together whenever I have to buy a new phone
  We will go together however I have to buy a new phone
  We will go together whichever I have to buy a new phone
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द