Uses of May/Might/Could
try Again
Tip1:hello
Lesson 169
Uses of May/Might/Could
टिप
The police may arrive at any moment = पोलिस कोणत्याही क्षणी येऊ शकतात
'May', अशी शक्यता व्यक्त करतो जी जवळजवळ ठरली आहे.
हा मजबूत शक्यता व्यक्त करतो
She may be at work today = ती आज कदाचित कामावर असेल
जर वाक्यामध्ये क्रियापद असेल (arrive) तर फक्त 'may' लागेल पण जर कोणतेही क्रियापद नसेल, तर 'may be' लागेल
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It ______
be might
might
might be
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You ought to buy now; the prices ______
are
may will
may
may be
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
may be
may
is may be
be may
'असे असू शकते तो आपल्या कार्यालयात नसेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He may don't be in his office.
He may be not in his office.
He should not be in his office.
He may not be in his office.
टिप
I may be at home in the evening = मी कदाचित संध्याकाळी घरी असेन
I may have been outside Delhi that time = मी कदाचित तेव्हा दिल्ली च्या बाहेर होतो
May be -> May have been (past)
टिप
I may go = मी कदाचित जाईन
I may have gone = मी कदाचित गेलो असतो
May + verb -> May have + past participle (past)
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They ______
may be
may
may been
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
may have
may be
have may
टिप
I might see you tomorrow = मी कदाचित उद्या तुम्हाला भेटेन
'Might', अनिश्चितता आणि कमी शक्यता सांगतो.
शक्य आहे, पण नक्की नाही.
I am not sure, but she might be angry = मला नक्की माहित नाही, पण ती कदाचित रागावली असेल
जर वाक्यामध्ये क्रियापद असेल (see) तर फक्त 'might' लागेल पण जर कोणते क्रियापद नसेल, तर 'might be' लागेल
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
might have been
might
might be
may be
'जर आपण एक लॉटरी तिकीट खरेदी केले असेल, तर आपण एक गाडी जिंकू शकता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If you have bought a lottery ticket, you might have won a car.
If you have bought a lottery ticket, you might be win a car.
If you have bought a lottery ticket, you are win a car.
If you have bought a lottery ticket, you might win a car.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
might
might is
may be
might be
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I'm not sure, he ______
might is
might
mite
टिप
You could be in a difficult situation if you are not careful = जर आपण सावधान राहिला नाहीत, तर आपण एका बिकट स्थितीत पडू शकता
'Could' ने माहित पडते कि काही शक्य होणार आहे.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Might
Could
Could be
Might be
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
could be
could
should be
may be
'ते कोणत्याही क्षणी येऊ शकतात' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
They may be arrive any time
They could be arrive any time
They could arrive any time
They could have been arrive any time
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
May
May be
Could
काय ती सोमवारी येऊ शकली नसती?
  • she
  • Monday?
  • May
  • come
  • Couldn't
  • on
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द