ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 17
ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ
'ਮਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Father
Mother
Child
Brother
'ਪਿਤਾ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
Father
Mother
Child
Brother
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਮਾਂ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਪਿਤਾ
'ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
He is my father
She is my father
She is my mother
He is my mother
'ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
She is my father
He is my mother
She is my mother
He is my father
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ
  • is
  • pretty
  • my
  • mother
  • father
  • mine
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ.
  ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹਨ
  • is
  • father
  • my
  • your
  • from
  ਸੁਣੋ
  : Excuse me! Are you ?
  : ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ?


  : Hello. Yes, I am .
  : ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ.


  : Hi , is your mother?
  : ਹਾਏ ! ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ?


  : No, is not my mother.
  : ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ.


  'ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Siblings
  parents
  Child
  Children
  'ਭੈਣ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Father
  Sister
  Brother
  Mother
  'ਭਰਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Mother
  Sister
  Father
  Brother
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਮਾਰਟ ਹੈ
  ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ 'She is my sister' ;
  ਓਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ.
  ਓਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਨ
  ਓਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ
  ਓਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ
  'ਓਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  He is my father
  She is my brother
  He is my brother
  She is my sister
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  'ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I have two brothers
  I have two people brothers
  I have two brother
  I have two sisters
  'ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I have one sisters
  One sisters I have
  I have sister one
  I have one sister
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮਾਰਟ ਹਨ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ
  ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ 'I have three sisters' ;
  ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹਨ
  ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹਨ
  ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਹਨ
  ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ
  ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  I ______
  has
  have
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ 'Siblings' ਭੈਣ;
  ਭਰਾ-ਭੈਣ
  ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ
  ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
  ਬੱਚੇ
  'ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I don't have siblings
  I doesn't have siblings
  I don't has siblings
  I don't have children
  'ਦਾਦਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
  Granedad
  Grandfather
  Grandmother
  Grenfather
  'ਦਾਦੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
  Grainmother
  Grani
  Grandmother
  Grendmother
  'ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
  Grandmothers
  Children
  Grandparents
  Step parents
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹਨ
  'My father and grandfather are smart' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹਨ
  ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਸਮਾਰਟ ਹਨ
  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹਨ
  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਰਟ ਹਨ
  'My mother and sister are pretty' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੋਹਣੇ ਹਨ
  ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸੋਹਣੇ ਹਨ
  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸੋਹਣੇ ਹਨ
  ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ
  ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  My brother and sister ______
  is
  are
  am
  'ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸਮਾਰਟ ਹਨ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  My grandparents are smart
  My grandparents is smart
  My grandparent is smart
  My children are smart
  'ਬੱਚਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
  parents
  Children
  Child
  Grandparents
  'ਬੱਚੇ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ.;
  Parents
  Children
  Childs
  Childrens
  'ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I don't have childrens
  I doesn't have the children
  I don't has children
  I don't have children
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ