ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ଶିଖନ୍ତୁ
try Again
Tip1:hello
Lesson 17
ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ଶିଖନ୍ତୁ
'ମାଁ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
Father
Mother
Child
Brother
'ବାପା ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
Father
Mother
Child
Brother
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ମାଁ
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ବାପା/ପିତା
'ୟେ ହେଉଛି /ହେଉଛ‍‌ନ୍ତି ମୋର ମାଁ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
He is my father
She is my father
She is my mother
He is my mother
'ୟେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
She is my father
He is my mother
She is my mother
He is my father
ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ମୋର ମାଁ
ମୋର ମାଁ ସୁନ୍ଦର (ଅଟେ)
  • is
  • pretty
  • my
  • mother
  • father
  • mine
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ୟେ ମୋର ମାଁ ନୁହନ୍ତି.
  ମୋର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ରୁ
  • is
  • father
  • my
  • your
  • from
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  : Excuse me! Are you ?
  : କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ! ଆପଣ କଣ ?


  : Hello. Yes, I am .
  : ହଁ, ମୁଁ ଅଟେ.


  : Hello. Yes, I am .
  : ହାଏ , କଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଁ ?


  : No, is not my mother.
  : ନାହିଁ, ମୋର ମାଁ ନୁହନ୍ତି.


  'ମାଁ-ବାପା ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  Siblings
  parents
  Child
  Children
  'ଭଉଣୀ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  Father
  Sister
  Brother
  Mother
  'ଭାଇ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  Mother
  Sister
  Father
  Brother
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୋର ଭଉଣୀ ସ୍ମାର୍ଟ୍ ଅଟେ
  ଅଡିଓ ସୁଣିକି, ଓଡିଆ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ 'She is my sister' ;
  ସେ ହେଉଛି ମୋର ମାଁ.
  ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା.
  ସେ ହେଉଛି ମୋର ଭଉଣୀ.
  ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ.
  'ସେ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  He is my father
  She is my brother
  He is my brother
  She is my sister
  I=ମୋର
  have=ଅଛନ୍ତି
  two=ଦୁଇ ଟା
  sisters=ଭଉଣୀ
  'ମୋର ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  I have two brothers
  I have two people brothers
  I have two brother
  I have two sisters
  'ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  I have one sisters
  One sisters I have
  I have sister one
  I have one sister
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୋର ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୋର ମାତା-ପିତା ସ୍ମାର୍ଟ ଅଟନ୍ତି.
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି
  ଅଡିଓ ଶୁଣି କି, ଓଡିଆ ର ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. 'I have three sisters' ;
  ମୋର ତିନି ଟା ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି
  ମୋର ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି
  ମୋର ତିନି ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି.
  ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର.
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
  I ______
  has
  have
  I=ମୋର
  have=ଅଛନ୍ତି
  two=ଦୁଇଟା
  siblings=ଭାଇ-ଭଉଣୀ
  I=ମୋର
  don't=ନାହାନ୍ତି
  have=
  siblings=ଭାଇ-ଭଉଣୀ
  ଅଡିଓ ଶୁଣି କି, ଓଡିଆ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ 'Siblings' ;
  ଭାଇ-ଭଉଣୀ
  ଜେଜେ ବାପା-ଜେଜେ ମାଁ
  ମାତା-ପିତା
  ପିଲା ମାନେ
  'ମୋର ଭାଇ-ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  I don't have siblings
  I doesn't have siblings
  I don't has siblings
  I don't have children
  'ଜେଜେ ବାପା ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  Granedad
  Grandfather
  Grandmother
  Grenfather
  'ଜେଜେ ମାଁ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  Grainmother
  Grani
  Grandmother
  Grendmother
  'ଅଜା-ଆଇ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  Grandmothers
  Children
  Grandparents
  Step parents
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୋର ଜେଜେ ବାପା ସ୍ମାର୍ଟ ଅଟନ୍ତି.
  'My father and grandfather are smart' ର ଓଡିଆ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ );
  ମୋର ପିତା ଓ ଜେଜେ ବାପା ସ୍ମାର୍ଟ.
  ମୋର ପିତା ଓ ଜେଜେ ମାଁ ସ୍ମାର୍ଟ.
  ମୋର ମାଁ ଓ ଜେଜେ ବାପା ସ୍ମାର୍ଟ .
  ମୋର ମାଁ ଓ ପିତା ସ୍ମାର୍ଟ.
  'My mother and sister are pretty' ର ଓଡିଆ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ) ;
  ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର
  ମୋର ଭାଇ ଓ ପିତା ସୁନ୍ଦର
  ମୋର ମାଁ ଓ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର
  ମୋର ପିତା ଓ ଜେଜେ ମାଁ ସୁନ୍ଦର
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ
  My brother and sister ______
  is
  are
  am
  'ମୋର ଜେଜେ ବାପା-ମାଁ ସ୍ମାର୍ଟ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  My grandparents are smart
  My grandparents is smart
  My grandparent is smart
  My children are smart
  'ପିଲା / ଶିଶୁ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  Parents
  Children
  Child
  Grandparents
  'ପିଲା ମାନେ ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  Parents
  Children
  Childs
  Childrens
  'ମୋର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ. (1 ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  I don't have childrens
  I doesn't have the children
  I don't has children
  I don't have children
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ