உங்கள் குடும்பத்தைப் பற்றி சொல்ல கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
try Again
Tip1:hello
Lesson 17
உங்கள் குடும்பத்தைப் பற்றி சொல்ல கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
'அம்மா' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
Father
Mother
child
Brother
'அப்பா' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
Father
Mother
Child
Brother
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
அம்மா
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
அப்பா
'இது எனது அம்மா' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
He is my father
She is my father
She is my mother
He is my mother
'இது என் அப்பா' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
She is my father
He is my mother
She is my mother
He is my father
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
என்னுடைய அம்மா
என்னுடைய அம்மா அழகாக இருக்கிறாள்.
  • is
  • pretty.
  • my
  • mother
  • father
  • mine
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  இது என் அம்மா இல்லை
  என்னுடைய அப்பா -யைச் சார்ந்தவர்
  • is
  • father
  • my
  • your
  • from
  கேளுங்கள்
  : Excuse me! Are you ?
  : மன்னிக்கவும்! நீங்கள் வா?


  : Hello. Yes, I am .
  : ஆம், நான் தான் .


  : Hi , is your mother?
  : வணக்கம் ! உங்கள் அம்மாவா?


  : No, is not my mother.
  : இல்லை, என் அம்மா இல்லை.


  'அம்மா - அப்பா' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  Siblings
  parents
  Child
  Children
  'சகோதரி' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  Father
  Sister
  Brother
  Mother
  'சகோதரன்/ அண்ணன்/ தம்பி' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  Mother
  Sister
  Father
  Brother
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  எனது சகோதரி சாமர்த்தியசாலி
  ஆடியோவைக் கேட்டு சரியான மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யவும் 'She is my sister' ;
  அவள் எனது அம்மா
  அவர் எனது அப்பா
  அவள் எனது சகோதரி
  அவன் எனது சகோதரன்
  'அவன் எனது சகோதரன்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  He is my father
  She is my brother
  He is my brother
  She is my sister
  I=நான்
  have=உண்டு
  two=இரண்டு
  sisters=சகோதரிகள்
  'எனக்கு இரண்டு சகோதரர்கள் உண்டு' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  I have two brothers
  I have two people brothers
  I have two brother
  I have two sisters
  'எனக்கு ஒரு சகோதரி உண்டு' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  I have one sisters
  One sisters I have
  I have sister one
  I have one sister
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  எனக்கு இரண்டு சகோதரர்கள் உண்டு
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  எனது பெற்றொர்கள் சாமர்த்தியமானவர்கள்
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  எனது சகோதரிகள் அழகானவர்கள்
  ஆடியோவைக்கேட்டு சரியான மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யவும் 'I have three sisters' ;
  எனக்கு மூன்று சகோதர - சகோதரியர் உண்டு
  எனகு மூன்று சகோதரர்கள் உண்டு
  எனக்கு மூன்று சகோதரியர் உண்டு
  எனது சகோதரிகள் அழகானவர்கள்
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
  I ______
  has
  have
  I=எனக்கு
  have=இருக்கிறார்கள்
  two=இரண்டு
  siblings=உடன்பிறப்புகள்
  I=எனக்கு
  don't=இல்லை
  have=
  siblings=உடன்பிறப்புகள்
  ஒலிப்பதிவைக்கேட்டு சரியான மொழிப்பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யவும் 'Siblings' ;
  சகோதர சகோதரி
  தாத்தா பாட்டி
  அம்மா- அப்பா
  குழந்தைகள்
  'எனக்கு சகோதர சகோதரிகள் இல்லை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிப்பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  I don't have siblings
  I doesn't have siblings
  I don't has siblings
  I don't have children
  'தாத்தா' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
  Granedad
  Grandfather
  Grandmother
  Grenfather
  'பாட்டி' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
  Grainmother
  Grani
  Grandmother
  Grendmother
  'தாத்தா - பாட்டி' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை தேர்ந்தெடுக்கவும்;
  Grandmothers
  Children
  Grandparents
  Step parents
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  எனது தாத்தா அறிவாளி
  'My father and grandfather are smart' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  எனது அப்பாவும் தாத்தாவும் அறிவாளிகள்
  எனது அப்பாவும் பாட்டியும் அறிவாளிகள்
  எனது அம்மாவும் தாத்தாவும்அறிவாளிகள்
  எனது அம்மாவும் அப்பாவும் அறிவாளிகள்
  'My mother and sister are pretty' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  எனது சகோதரனும் சகோதரியும் அழகானவர்கள்
  எனது சகோதரனும் அப்பாவும் அழகானவர்கள்
  எனது அம்மாவும் சகோதரியும் அழகானவர்கள்
  எனது அப்பாவும் பாட்டியும் அழகானவர்கள்
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
  My brother and sister ______
  is
  are
  am
  'எனது தாத்தா பாட்டி அறிவாளிகள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  My grandparents are smart
  My grandparents is smart
  My grandparent is smart
  My children are smart
  'குழந்தை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
  parents
  Children
  Child
  Grandparents
  'குழந்தைகள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை தேர்ந்தெடுக்கவும்.;
  parents
  Children
  Childs
  Childrens
  'எனக்கு குழந்தைகள் இல்லை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  I don't have childrens
  I doesn't have the children
  I don't has children
  I don't have children
  =
  !
  கேளுங்கள்
  குறிப்பு
  அடுத்த வார்த்தை