നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പഠിക്കാം
try Again
Tip1:hello
Lesson 17
നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പഠിക്കാം
'അമ്മ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.(ഒരു ഓപ്ഷന്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കുക);
Father
Mother
Child
Brother
'അഛന്‍
' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
;
Father
Mother
Child
Brother
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
അമ്മ
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
അച്ഛൻ
'ഇത് എന്റെ അമ്മയാണ് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
He is my father
She is my father
She is my mother
He is my mother
'ഇത് എന്റെ അച്ഛനാണ്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
She is my father.
He is my mother.
She is my mother.
He is my father.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
എന്റെ അമ്മ
എന്റെ അമ്മ സുന്ദരിയാണ്.
  • is
  • pretty.
  • my
  • mother
  • father
  • mine
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  ഇവർ എന്റെ അമ്മയല്ല.
  എന്റെ അച്ഛൻ യിൽ നിന്നാണ്.
  • is
  • father
  • my
  • your
  • from
  കേൾക്കുക.
  : Excuse me! Are you ?
  : ക്ഷമിക്കണം! താങ്കൾ യാണോ?


  : Hello. Yes, I am .
  : അതെ, ഞാൻ യാണ്.


  : Hi , is your mother?
  :നമസ്കാരം നേഹ! താങ്കളുടെ അമ്മയാണോ?


  : No, is not my mother.
  : അല്ല, എന്റെ അമ്മയല്ല .


  'അഛനും അമ്മയും' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.(ഒരു ഓപ്ഷന്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കുക);
  Siblings
  parents
  Child
  Children
  'സഹോദരി' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.(ഒരു ഓപ്ഷന്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കുക);
  Father
  Sister
  Brother
  Mother
  'സഹോദരന്‍' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.(ഒരു ഓപ്ഷന്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കുക);
  Mother
  Sister
  Father
  Brother
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  എന്റെ സഹോദരി സ്മാർട്ട് ആണ്.
  ഓഡിയോ കേട്ട് മലയാളത്തിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 'She is my sister.' ;
  അവർ എന്റെ അമ്മയാണ്.
  അദ്ദേഹം എന്റെ അച്ഛനാണ്.
  അവള്‍ എന്റെ സഹോദരിയാണ്‌
  അവൻ എന്റെ സഹോദരനാണ്.
  'അവൻ എന്റെ സഹോദരനാണ്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  He is my father.
  She is my brother.
  He is my brother.
  She is my sister.
  I=എനിക്ക്
  have=ഉണ്ട്
  two=രണ്ട്
  sisters.=സഹോദരിമാർ.
  'എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ട്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I have two brothers.
  I have two people brothers.
  I have two brother.
  I have two sisters.
  'എനിക്ക് ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I have one sisters.
  One sisters I have.
  I have sister one.
  I have one sister.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ട്.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സ്മാർട്ട് ആണ്.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  എന്റെ സഹോദരിമാർ സുന്ദരികളാണ്.
  ഓഡിയോ കേട്ട് മലയാളത്തിലെ ശരിയായ തർജ്ജമ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. 'I have three sisters.' ;
  എനിക്ക് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്.
  എനിക്ക് മൂന്ന് സഹോദരന്മാരുണ്ട്.
  എനിക്ക് മൂന്നു സഹോദരിമാരുണ്ട്.
  എന്റെ സഹോദരിമാർ സുന്ദരികളാണ്.
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  I ______
  has
  have
  I=എനിക്ക്
  have=ഉണ്ട്
  two=രണ്ട്
  siblings.=സഹോദരങ്ങൾ.
  I=എനിക്ക്
  don't=ഇല്ല
  have=ഉണ്ട്
  siblings.=സഹോദരങ്ങൾ.
  ഓഡിയോ കേട്ട് മലയാളത്തിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 'Siblings' ;
  സഹോദരങ്ങൾ
  മുത്തച്ഛൻ -മുത്തശി
  മാതാപിതാക്കൾ
  കുട്ടി
  'എനിക്ക് സഹോദരങ്ങൾ ഇല്ല.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I don't have siblings.
  I doesn't have siblings.
  I don't has siblings.
  I don't have children.
  'മുത്തശ്ശൻ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Granedad
  Grandfather
  Grandmother
  Grenfather
  'മുത്തശ്ശി' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  Grainmother
  Grani
  Grandmother
  Grendmother
  'നാന-നാനി' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  Grandmothers
  Children
  Grandparents
  Step parents
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  എന്റെ മുത്തച്ഛൻ സ്മാർട്ട് ആണ്.
  'My father and grandfather are smart.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  എന്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും സ്മാർട്ട് ആണ്.
  എന്റെ അച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും സ്മാർട്ട് ആണ്.
  എന്റെ അമ്മയും മുത്തച്ഛനും സ്മാർട്ട് ആണ്.
  എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്മാർട്ട് ആണ്.
  'My mother and sister are pretty.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും സൗന്ദര്യമുള്ളവർ ആണ്.
  എന്റെ സഹോദരനും അച്ഛനും സൗന്ദര്യമുള്ളവർ ആണ്.
  എന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും സുന്ദരിമാരാണ്.
  എന്റെ അച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും സൗന്ദര്യമുള്ളവർ ആണ്.
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  My brother and sister ______
  is
  are
  am
  'എന്റെ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും സ്മാർട്ട് ആണ്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  My grandparents are smart.
  My grandparents is smart.
  My grandparent is smart.
  My children are smart.
  'കുട്ടി' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  Parents
  Children
  Child
  Grandparents
  'കുട്ടികള്‍' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  Parents
  Children
  Childs
  Childrens
  'എനിക്ക് മക്കൾ ഇല്ല.' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I don't have childrens.
  I doesn't have the children.
  I don't has children.
  I don't have children.
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്