Call वर order घेणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 17
Call वर order घेणे
'आई' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Father
Mother
Child
Brother
'वडील' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा.;
Father
Mother
Child
Brother
इंग्रजीत भाषांतर करा
आई
इंग्रजीत भाषांतर करा
वडील
'हि माझी आई आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
He is my father
She is my father
She is my mother
He is my mother
'हे माझे वडील आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
She is my father
He is my mother
She is my mother
He is my father
इंग्रजीत भाषांतर करा
माझी आई
माझी आई सुंदर आहे
  • is
  • pretty
  • my
  • mother
  • father
  • mine
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  हि माझी आई नाही.
  माझे वडील मधून आहेत
  • is
  • father
  • my
  • your
  • from
  ऐका
  : Excuse me! Are you ?
  : क्षमा करा! काय आपण आहात?


  : Hello. Yes, I am .
  : हॅलो, मी आहे.


  : Hi , is your mother?
  : हाय ! काय आपली आई आहे?


  : No, is not my mother.
  : नाही माझी आई नाही


  'माता-पिता' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Siblings
  Parents
  Child
  Children
  'बहिण' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Father
  Sister
  Brother
  Mother
  'भाऊ' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Mother
  Sister
  Father
  Brother
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझी बहिण स्मार्ट आहे
  ऑडिओ ऐकून, मराठीत योग्य भाषांतर निवडा 'She is my sister' ;
  ती माझी आई आहे.
  ते माझे वडील आहेत.
  ती माझी बहिण आहे.
  ते माझे भाऊ आहेत.
  'तो माझा भाऊ आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  He is my father
  She is my brother
  He is my brother
  She is my sister
  I=माझी
  have=आहे (जवळ आहे)
  two=दोन
  sisters=बहिणी
  'माझे दोन भाऊ आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I have two brothers
  I have two people brothers
  I have two brother
  I have two sisters
  'माझी एक बहिण आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I have one sisters
  One sisters I have
  I have sister one
  I have one sister
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझे दोन भाऊ आहेत
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझे आई-वडील स्मार्ट आहेत
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझ्या बहिणी सुंदर आहेत
  ऑडिओ ऐकून, मराठीत योग्य भाषांतर निवडा 'I have three sisters' ;
  माझे तीन भाऊ बहिण आहेत
  माझे तीन भाऊ आहेत
  माझ्या तीन बहिणी आहेत
  माझ्या बहिणी सुंदर आहेत
  योग्य शब्द निवडा
  I ______
  has
  have
  I=माझे
  have=आहेत
  two=दोन
  siblings=भाऊ-बहिण
  I=माझे
  don't=नाही
  have=आहेत
  siblings=भाऊ-बहिण
  ऑडिओ ऐकून, मराठीत योग्य भाषांतर निवडा 'Siblings' ;
  भाऊ-बहिण
  आजोबा-आजी
  आई-वडील
  मुले
  'माझे भाऊ-बहिण नाहीत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I don't have siblings
  I doesn't have siblings
  I don't has siblings
  I don't have children
  'आजोबा' चा योग्य इंग्रजी अनुवाद निवडा.;
  Granedad
  Grandfather
  Grandmother
  Grenfather
  'आजी' चा योग्य इंग्रजी अनुवाद निवडा.;
  Grainmother
  Grani
  Grandmother
  Grendmother
  'आजी-आजोबा' चा योग्य इंग्रजी अनुवाद निवडा.;
  Grandmothers
  Children
  Grandparents
  Step parents
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझे आजोबा स्मार्ट आहेत
  'My father and grandfather are smart' चे मराठीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  माझे वडील आणि आजोबा स्मार्ट आहेत
  माझे वडील आणि आजी स्मार्ट आहेत
  माझी आई आणि आजोबा स्मार्ट आहेत
  माझी आई आणि वडील स्मार्ट आहेत
  'My mother and sister are pretty' चे मराठीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  माझा भाऊ आणि बहिण सुंदर आहेत
  माझा भाऊ आणि वडील सुंदर आहेत
  माझी आई आणि बहिण सुंदर आहेत
  माझे वडील आणि आजी सुंदर आहेत
  योग्य शब्द निवडा
  My brother and sister ______
  is
  are
  am
  'माझे आजोबा-आजी स्मार्ट आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My grandparents are smart
  My grandparents is smart
  My grandparent is smart
  My children are smart
  'मूल' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  parents
  Children
  Child
  Grandparents
  'मुले' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  parents
  Children
  Childs
  Childrens
  'माझी मुले नाहीत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I don't have childrens
  I doesn't have the children
  I don't has children
  I don't have children
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द