Elections: चुनाव बारे कुराकानी
try Again
Tip1:hello
Lesson 170
Elections: चुनाव बारे कुराकानी
डायलॉग सुन्नुहोस
Ajay, elections are just around the corner, who will you vote for?
अजय, चुनाव नजिकै छ, तपाई कसलाई वोट दिनुहुन्छ?


I'm not sure yet.
मैले अहिले सम्म निर्णय लिएको छैन.


Why? What's the confusion?
किन? के उल्झन भयो?


Both the candidates look promising.
दुबै उमेदवार होनहार जस्ता छन्.


Around the corner.=नजिकै
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Elections are just ______
around
close to
in
on
'तपाई कसलाई वोट दिनुहुन्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
Who will you vote for?
Who are you vote for?
Who will you vote to?
Who will you give vote for?
'के उल्झन भयो?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
Who's the confusion?
What's the confusion?
What's the confucion?
What's the confusing?
दुबै उमेदवार होनहार लाग्छन.
  • look promise
  • two
  • the candidates
  • both
  • look promising.
  • are
  'मैले अहिले सम्म निर्णय लिएको छैन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  I haven't deciding yet
  I haven't decide yet
  I haven't decided yet
  I haven't decision yet
  डायलॉग सुनिए
  Both? But there are not just two parties in the election.
  दुबै? तर चुनावमा मात्र दुईटा पार्टीहरु छैनन्.


  For me, the promising candidates are from the ABC party and the SKP party.
  मेरो लागि होनहार उमेदवार, ABC पार्टी र SKP पार्टी बाट छ.


  You should also consider the work done in the past by other parties.
  अर्को पार्टिहरुले अतीतमा गरेका काम प्रति पनि तपाईले ध्यान दिनु पर्छ.


  It's not just about the past, a chance should be given to the new parties as well.
  यो मात्र अतीतको कुरा होईन, नयाँ पार्टिहरुलाई पनि मौका दिईनु पर्छ.


  'चुनावमा दुईटा पार्टीहरु मात्र छैनन्.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  There are not just two parties in the election
  Their are not just two parties in the election
  There is not just two parties in the election
  There are just not two parties in the election
  'अरु पार्टीहरुले अतीतमा गरेका काम प्रति पनि तपाईले ध्यान दिनु पर्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  You should also consider the work done by other parties
  You should also considering the work done by other parties
  You should also considerate the work done by other parties
  You should also consideration the work done by other parties
  नयाँ पार्टीहरुलाई पनि मौका दिइनु पर्छ.
  • would be
  • the new
  • a chance
  • parties as well.
  • given to
  • should be
  डायलॉग सुन्नुहोस
  On what basis should they be given a chance?
  उनीहरुलाई के आधारमा मौका दिइनु पर्छ?


  Their promises are not only different but also doable
  उनीहरुको बचन अलग मात्र होईन गर्न सकिने पनि छ.


  Everyone says the same thing but it's important to make a note of the one who does it.
  सबैले एउटै कुरा भन्छन तर यो ज़रूरी हुन्छ कि जसले गर्छ उसमा ध्यान दिनु पर्छ.


  Who will you vote for?
  तपाई कसलाई वोट दिनुहुन्छ?


  'उनीहरुलाई के आधारमा मौका दिइनु पर्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  In what basis should they be given a chance?
  On what basis should they be given a chance?
  On what basis would they be given a chance?
  On what basis are they given a chance?
  'उनीहरुको बचन अलग मात्र होईन गर्न सकिने पनि छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  There promises are not only different but doable
  Their promises need not be different but doable
  Their promises are not only different but doable
  Their promises have to be different and doable
  तपाई कसलाई वोट दिनुहुन्छ?
  • for?
  • you are
  • will
  • who
  • you
  • vote
  डायलॉग सुन्नुहोस
  I will vote for JKL but you still haven't told me your choice
  म JKL लाई वोट गर्छु तर तिमीले अहिले सम्म मलाई आफ्नो छनोट भनेको छैनौ.


  I would like to vote for ABC.
  म ABC माई वोट गर्न मन पराउछु.


  Why?
  किन?


  Because I want a new face for the country
  किनकी म देशको लागि एक नयाँ अनुहार चाहन्छु.


  'म JKL लाई वोट गर्छु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  I will vote for JKL
  I will be vote for JKL
  I can be vote for JKL
  I could be vote for JKL
  म ABC माई वोट गर्न मन पराउछु.
  • the ABC party.
  • I would
  • vote to
  • vote for
  • to
  • like
  'म देशको लागि एक नयाँ अनुहार चाहन्छु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  I want a new face for the country
  I will want a new face for the country
  I am wanting a new face for the country
  I should want a new face for the country
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द