Elections: निवडणुकीवर चर्चा
try Again
Tip1:hello
Lesson 170
Elections: निवडणुकीवर चर्चा
संवाद ऐका
Ajay, elections are just around the corner, who will you vote for?
अजय, निवडणुका जवळच आहेत, आपण कोणाला मत देणार?


I'm not sure yet.
मी अजूनपर्यंत निर्णय घेतला नाही.


Why? What's the confusion?
का? काय अडचण आहे?


Both the candidates look promising.
दोन्ही उमेदवार आश्वासक वाटतात.


Around the corner=जवळपास
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Elections are just ______
around
close to
in
on
'आपण कोणाला मत देणार' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Who will you vote for?
Who are you vote for?
Who will you vote to?
Who will you give vote for?
'काय अडचण आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Who's the confusion?
What's the confusion?
What's the confucion?
What's the confusing?
दोन्ही उमेदवार आश्वासक वाटतात
  • look promise
  • two
  • the candidates
  • both
  • look promising
  • are
  'मी अजूनपर्यंत निर्णय घेतला नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I haven't deciding yet
  I haven't decide yet
  I haven't decided yet
  I haven't decision yet
  संवाद ऐका
  Both? But there are not just two parties in the election.
  दोन्ही? पण निवडणुकीत फक्त दोन पार्ट्या नाहीत.


  For me, the promising candidates are from the ABC party and the SKP party.
  माझ्या साठी आश्वासक उमेदवार, ABC पार्टी आणि SKP पार्टी मधून आहेत.


  You should also consider the work done in the past by other parties.
  दुसऱ्या पार्ट्या द्वारे गतकाळात केल्या गेलेल्या कामांवर पण आपल्याला लक्ष दिले पाहिजे


  It's not just about the past, a chance should be given to the new parties as well.
  हि फक्त गतकाळाची गोष्ट नाही, नवीन पार्ट्यांना सुद्धा संधी मिळाली पाहिजे


  'निवडणुकीत फक्त दोन पार्ट्या नाहीत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  There are not just two parties in the election
  Their are not just two parties in the election
  There is not just two parties in the election
  There are just not two parties in the election
  'आपल्याला दुसऱ्या पार्ट्यांच्या कामावर पण लक्ष दिले पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  You should also consider the work done by other parties
  You should also considering the work done by other parties
  You should also considerate the work done by other parties
  You should also consideration the work done by other parties
  एक संधी नवीन पार्ट्यांना सुद्धा दिली पाहिजे
  • would be
  • the new
  • a chance
  • parties as well
  • given to
  • should be
  संवाद ऐका
  On what basis should they be given a chance?
  त्यांना कोणत्या आधारावर एक संधी दिली पाहिजे?


  Their promises are not only different but also doable
  त्यांची आश्वासने ना फक्त वेगळी आहेत तर करण्यायोग्य सुद्धा आहेत.


  Everyone says the same thing but it's important to make a note of the one who does it.
  प्रत्येकजण एकाच गोष्ट म्हणतो, पण हे गरजेचे आहे कि जो करतो त्याच्यावर लक्ष द्यायला हवे.


  Who will you vote for?
  तुम्ही कोणासाठी मतदान कराल?


  'त्यांना कोणत्या आधारावर संधी दिली गेली पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  In what basis should they be given a chance?
  On what basis should they be given a chance?
  On what basis would they be given a chance?
  On what basis are they given a chance?
  'त्यांची आश्वासने न फक्त वेगळी आहेत, पण करण्या योग्य सुद्धा आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  There promises are not only different but doable
  Their promises need not be different but doable
  Their promises are not only different but doable
  Their promises have to be different and doable
  तुम्ही कोणाला मतदान कराल?
  • for?
  • you are
  • will
  • who
  • you
  • vote
  संवाद ऐका
  I will vote for JKL but you still haven't told me your choice
  मी JKL साठी मतदान करेन परंतु तुम्ही मला आपली पसंती नाही सांगितली.


  I would like to vote for ABC
  मला ABC ला मतदान करायला आवडेल


  Why?
  का?


  Because I want a new face for the country
  मला देशासाठी एक नवीन चेहरा हवा आहे


  'मी JKL ला मत देईन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I will vote for JKL
  I will be vote for JKL
  I can be vote for JKL
  I could be vote for JKL
  मला ABC पार्टी ला मत देणे आवडेल
  • the ABC party
  • I would
  • vote to
  • vote for
  • to
  • like
  'मला देशासाठी एक नवीन चेहरा हवा आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I want a new face for the country
  I will want a new face for the country
  I am wanting a new face for the country
  I should want a new face for the country
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द