Making Requests: विनंती करण्यास शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 172
Making Requests: विनंती करण्यास शिका
संवाद ऐका
I'm feeling suffocated, will you open the window for me, please?
मला घुसमट जाणवते, काय आपण माझ्यासाठी ती खिडकी खोलाल कृपया?


Sure, why don't you drink some water as well, you will feel better.
नक्की, आपण थोडे पाणी सुद्धा का पीत नाही, आपल्याला चांगले वाटेल.


Actually, I caught cold last night, my nose is blocked.
वास्तविक मला काल रात्री सर्दी झाली होती, माझे नाक बंद आहे.


Oh, I can understand.
ओह, मी समजू शकतो.


'काय आपण माझ्यासाठी ती खिडकी खोलाल कृपया?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Will you please open the window for me?
Will you please opens the window for me?
Will you please opened the window for me?
Will you please opening the window for me?
'काय आपण मला ती पिशवी सरकवाल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Will you pass me that bag, please?
Willing you pass me that bag, please?
Do you pass me that bag, please?
Will pass me that bag, please?
काय आपण पंखा चालू कराल?
  • the fan on?
  • switched
  • do you
  • to
  • would you
  • switch
  'काय आपण मला रस्ता दाखवाल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Will you show me the way?
  Will you show to me the way?
  Will you see me the way?
  Will you look me the way?
  संवाद ऐका
  Will you please pass me that inhaler?
  काय आपण मला ते श्वसन यंत्र पास कराल?


  Yes, of course.
  हो, नक्की.


  Would you please pass me a tissue paper as well?
  काय आपण मला कृपया टिशू पेपर पास कराल?


  Sure, I would.
  नक्की, मी करेन.


  टिप
  Will you/Would you = काय आपण
  कोणाला काही मागताना/विनंती करताना 'would you' म्हणणे जास्त सभ्य वाटते.

  'Would you' म्हणणे कोणत्याही विनंतीला आणखी विनम्र करते.
  =
  टिप
  =
  'Will you' informal पद्धती साठी वापरले जाते, याला मित्रांसाठी वापरले जाऊ शकते.
  =
  'Would you' थोडे formal आणि संकोच पूर्ण आहे, याला काही वयामध्ये मोठ्यांसाठी किंवा जास्त मान देण्यासाठी सुद्धा वापरले जाऊ शकते.
  काय आपण माझ्यासाठी ती बाटली उघडू शकता?
  • that bottle
  • are you
  • open
  • for me?
  • could you
  • will open
  काय आपण मला टिशू पेपर पास कराल कृपया?
  • a tissue paper
  • to
  • me
  • pass
  • would you please
  • as well?
  संवाद ऐका
  Do you smoke?
  काय आपण धुम्रपान करता?


  No, I don't.
  नाही, मी करत नाही.


  Do you mind if I smoke?
  काय आपल्याला त्रास आहे जर मी धुम्रपान करेन?


  Yes, I do. It's injurious to health, please don't smoke in the house.
  हो मला आहे, हे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे, कृपया घरी धुम्रपान करू नका.


  Would you mind if I smoke in your balcony?
  काय आपल्याला त्रास होईल जर मी आपल्या बाल्कनीत धुम्रपान केले?


  Alright, go ahead.
  ठीक आहे. जा.


  टिप
  Do you mind?/ Would you mind? = काय आपल्याला त्रास होईल?
  =
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Are you mind
  Would you mind
  Don't mind
  Can you mind
  'काय आपल्याला त्रास होईल जर मी आपल्या बाल्कनीत धुम्रपान केले?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
  Would you mind if I smoke in your balcony?
  Would you will mind if I smoke in your balcony?
  काय आपण गृहपाठात माझी मदत करू शकता?
  • with the homework
  • help me
  • do you
  • help to me
  • could you
  • are you
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Would you like to have a ______
  Desert
  संवाद ऐका
  Could you tell me the time please?
  काय आपण मला वेळ सांगू शकता कृपया?


  It's 8.
  8 वाजले आहेत.


  Oh no, I'm late, could you tell me the way to the railway station?
  ओह नाही, मला उशीर झाला, काय आपण मला रेलवे स्टेशन चा रस्ता सांगू शकता?


  Couldn't you tell me before. Wait, I'll call a cab for you.
  आपण मला आधी सांगू शकला नसता? थांबा, मी आपल्यासाठी टॅक्सी मागवतो.


  Thank you so much, could I have my bag please?
  आपले खूप आभार, काय आपण मला माझी बॅग देऊ शकता?


  'काय आपण मला वेळ सांगू शकता?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Could you tell me the time please?
  Could you told me the time please?
  Could you tells me the time please?
  Could you telling me the time please?
  काय आपण मला आधी सांगू शकला नसता
  • later?
  • tell me
  • before?
  • tell to me
  • couldn't you
  • previous?
  काय आपण माझ्यासाठी टॅक्सी मागवू शकता?
  • for me?
  • do you
  • calling
  • could you
  • a cab
  • call
  काय आपण तो पेन माझ्यासाठी देखील आणाल?
  • brought that
  • bring that
  • would you
  • as well?
  • for me
  • pen
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द