Making comparisons: तुलना करण्यास शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 173
Making comparisons: तुलना करण्यास शिका
टिप
She's as excellent a dancer as her Guru used to be = ती तितकीच उत्कृष्ट नर्तकी आहे जितके तिचे गुरु असायचे
She is as sharp as her father = ती तिच्या वडिलांइतकीच बुद्धिमान आहे
As + adjective + as एखाद्याशी समानता दर्शविण्यासाठी वापरले जाते.
हे दर्शविते कि व्यक्ति 2 चे गुण/अवगुण तितक्याच प्रमाणात आहेत जितके व्यक्ति 1 चे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She's ______
as intelligent as
as intelligently as
intelligent as
as intelligent like
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Your house is ______
as large as
like large as
so large as
as larger as
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Your house is ______
not as large as
wasn't as large as
not as larger as
not as larger
टिप
She looks like her father = ती तिच्या वडिलांसारखी दिसते
She dances just like her mother = ती अगदी तिच्या आईसारखी नृत्य करते
Like चा इथे अर्थ 'जसा' आहे - जेव्हा आपली एखादी सवय, किंवा विशेषता, एखाद्या दुसऱ्यासारखी असते, तेव्हा आपण 'like' वापरतो
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The twins look just ______
liked
like
likes
as
ती तिच्या बहिणीसारखी दिसते
'ती तिच्या आई इतकी चांगली नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
She's not as nicely as her mother.
She's not as nice like her mother.
She's not nice as her mother.
She's not as nice as her mother.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Walking is ______
less tiring than
less tiring as
less tired than
less tiring then
'तो आपल्या बहिणीपेक्षा कमी अभिमानी आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
She's less arrogant than her sister.
She's less proudy than her sister.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The streets in Delhi were ______
as crowded as those
like crowded those
as crowd as those
as crowdy as those
टिप
He's older than I am = ते माझ्यापेक्षा मोठे आहेत
He's older than I बोलत नाहीत
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
How old is Mr Yogi? I don't know exactly, but, he's ______
older than
old than
older
old
'आमच्याकडे एकसारख्याच गाड्या आहेत, पण तुमची माझ्यापेक्षा वेगळी वाटते' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
We have the same car, but yours seems different from mine.
We have the same car, but yours seems different as mine.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They look ______
alike
as
such as
like
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Boxing is ______
more violent than
more violent
more violent then
टिप
The more you learn, the more modest you become = जितके जास्त आपण शिकता तितकेच जास्त विनम्र बनता
=
The weather is=हवामान
getting=होत आहे
hotter and hotter=अधिक गरम (गरम वर गरम)
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The more you read, ______
the more
the most
more
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Monika is ______
the tallest
tallest
tall
as tall as
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You're ______
the most
the more
more
most
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द