ਖਾਣੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ (2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 174
ਖਾਣੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ (2)
Rich food ਗਰਿਸ਼ਠ ਖਾਣਾ
Greasy/Oily food ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ
Junk food ਅਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ
Healthy food ਜੋ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Unhealthy food ਜੋ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ.
Savoury food ਨਮਕੀਨ ਖਾਣਾ
Fried food ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
I love attending parties!
ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ!


Me too! But the food is often rich and unhealthy.
ਮੈਨੂੰ ਵੀ! ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਅਕਸਰ ਗਰਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.


I agree with that. Why can't there be healthier options at parties.
ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ (ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?


Why don't we organize one? We will tell people to not bring in any fried food.
ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀ ਇੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੀਏ? ਅਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਨਾ ਲਿਆਓ


Great! Let's get two savoury dishes and one dessert.
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ! ਚਲੋ ਦੋ ਨਮਕੀਨ ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ.


ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
This burger has too much oil. It looks really ______
healthy
unhealthy
unhealthful
unhealth
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I have diabetes. I avoid ______
desserts
deserts
a desserts
a deserts
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
Fry food
Fryed food
Fried food
Fryd food
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I always prefer a ______
healthily diet
healthy diets
healthy diet
'ਉਹ ਹਾਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰਿਸ਼ਠ ਖਾਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
He eats only richly food at the hostel.
He eats only rich food at the hostel.
He eats only richness food at the hostel.
He eats only wealthy food at the hostel.
'ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
To keep your cholesterol under control, you should avoid eating fried food.
To keep your cholesterol under control, you will avoid eating fried food.
For keep your cholesterol under control, you should avoid eating fried food.
To keep your cholesterol over control, you should avoid eating fried food.
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I don't have a sweet tooth. I prefer ______
desserts
sweet dishes
savoury dishes
savourized dishes
Diet ਅਹਾਰ
Vegetarian diet ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਹਾਰ
Non-vegetarian diet ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਹਾਰ
Liquid diet ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਸ, ਤਰੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ/ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ
Nutritious diet ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ
Low-fat diet ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
Low-salt diet ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
Salt-free diet ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਨਾ ਹੋਵੇ
High-protein diet ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ
High-calorie diet ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ
Low-calorie diet ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
I'm on a diet these days, my stomach is upset.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ.


What kind of diet?
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਾਰ?


I'm on a liquid diet.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਲ ਅਹਾਰ ਤੇ ਹਾਂ.


Oh, I went on a low-calorie diet last month
ਓਹ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹਾਰ ਲੈਣ ਲਗਿਆ ਸੀ.


Why?
ਕਿਉਂ?


I had gained a lot of weight.
ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ.


Oh. I am considering turning to a vegetarian.
ਓਹ. ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.


I can't become one. I am a hard core non vegetarian.
ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ. ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹਾਂ.


ਮਾਸਾਹਾਰੀ
ਟਿਪ
=
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ vegetarian ਜਾਂ non - vegetarian ਪੁੱਛਣਾ/ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਿਵੇਂ: Are you a vegetarian/non-vegetarian?
ਨਾਕਿ: Are you a veg?
=
To go on a diet ਅਹਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਾ
To follow a diet ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ
I am on a diet ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਰ ਲੈਣਾ
'ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਰਲ ਅਹਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a liquid diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a low-fat diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a low-salt diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a watery diet.
'ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
My doctor told me to take a nutritious diet.
My doctor told me to take a nutrition diet.
My doctor told me to take a nutritionist diet.
My doctor told me to take a neutral diet.
ਟਿਪ
Fat-free = ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮੋਟਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ' ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਣ/ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ.
=
'ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਅਹਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
If you want to lose weight, then follow a low fatty diet.
If you want to loose weight, then follow a low fat diet.
If you want to loose weights, then follow a low fat diet.
If you want to lose weight, then follow a low fat diet.
'ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
He works out so a high-protein diet is required for him.
He works out so a high-protin diet is required for him.
He works out so a high-proteen diet is required for him.
He works out so a high-proteins diet is required for him.
=
!
ਸੁਣੋ
ਟਿਪ
ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ