ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം (2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 174
ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം (2)
Rich food കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം
Greasy/oily food എണ്ണ ഉള്ള ഭക്ഷണം
Junk food ഈ ആഹാരം ശരീരത്തിനു കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മിക്കവാറും അത് പോലുള്ളവ വിപണിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു
Healthy food ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം
Unhealthy food ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം
Savoury food രുചികരമായ ഭക്ഷണം
Fried food വറുത്ത ഭക്ഷണം
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
I love attending parties!
എനിക്ക് പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നത് ഇഷ്ടം ആണ്


Me too! But the food is often rich and unhealthy.
ഞാനും! എന്നാൽ പലപ്പോഴും കൊഴുപുള്ളതും ആരോഗ്യത്തിനു മോശമായ ഭക്ഷണം ആകുന്നു അവിടെ.


I agree with that. Why can't there be healthier options at parties.
ഞാൻ അതു സമ്മതിക്കുന്നു, പാർട്ടികളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ചോയ്സ് (ഭക്ഷണം) എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല?


Why don't we organize one? We will tell people to not bring in any fried food.
എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ചെയ്തുകൂടാ? നമുക്ക് വറുത്ത ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് ആളുകളോട് പറയാം


Great! Let's get two savoury dishes and one dessert.
വളരെ നല്ലത്! രുചികരമായ ഭക്ഷണവും ഒരു മധുരപലഹാരവും കൊണ്ടുവരട്ടെ.


കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
This burger has too much oil. It looks really ______
healthy
unhealthy
unhealthful
unhealth
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I have diabetes. I avoid ______
desserts
deserts
a desserts
a deserts
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
Fry food
Fryed food
Fried food
Fryd food
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I always prefer a ______
healthily diet
healthy diets
healthy diet
'അവൻ ഹോസ്റ്റലിൽ എപ്പോഴും സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണം ആണ് കഴിക്കുന്നത്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
He eats only richly food at the hostel.
He eats only rich food at the hostel.
He eats only richness food at the hostel.
He eats only wealthy food at the hostel.
'കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുന്നതിന്, നിങ്ങൾ വറുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
To keep your cholesterol under control, you should avoid eating fried food.
To keep your cholesterol under control, you will avoid eating fried food.
For keep your cholesterol under control, you should avoid eating fried food.
To keep your cholesterol over control, you should avoid eating fried food.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I don't have a sweet tooth. I prefer ______
desserts
sweet dishes
savoury dishes
savourized dishes
diet ആഹാരക്രമം
vegetarian diet വെജിറ്റേറിയൻ ആഹാരം
non-vegetarian diet മാംസ ആഹാരം
liquid diet ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരം
nutritious diet പോഷകാഹാരം
low-fat diet കൊഴുപ്പ് കുറവുള്ള ആഹാരം
low-salt diet ഉപ്പ് കുറവുള്ള ആഹാരം
salt-free diet ഉപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആഹാരം
high-protein diet പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ ഉള്ള ആഹാരം
high-calorie diet കലോറി കൂടുതൽ ഉള്ള ആഹാരം
low-calorie diet കലോറി കുറവുള്ള ആഹാരം
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
I'm on a diet these days, my stomach is upset.
ഞാൻ ഒരു ആഹാര ക്രമത്തിൽ ആണ്, എന്റെ വയറിനു പ്രശ്നം ആണ്


What kind of diet?
ഏതു തരത്തിലുള്ള ആഹാരക്രമം?


I'm on a liquid diet.
ഞാൻ ദ്രവ്യ ആഹാര ക്രമത്തിലാണ്.


Oh, I went on a low-calorie diet last month
ഓ, കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഒരു കുറഞ്ഞ കലോറി ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ആയിരുന്നു.


Why?
എന്ത് കൊണ്ട്?


I had gained a lot of weight.
എന്റെ ഭാരം വർധിച്ചിരുന്നു.


Oh. I am considering turning to a vegetarian.
ഓ. ഞാൻ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആകുന്നതിന്റെ ചിന്തയിൽ ആണ്.


I can't become one. I am a hard core non vegetarian.
എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഞാൻ ഉറപ്പായും മാംസഭുക്കാണ്.


മാംസഭുക്ക്
ടിപ്
=
നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് അയാൾ സസ്യഭുക്ക്‌ ആണോ മാംസഭുക്ക്‌ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണം എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 'vegetarian' അല്ലെങ്കിൽ 'non-vegetarian' എന്ന് എഴുതണം/ ചോദിക്കണം.
ഉദാഹരണം: Are you a vegetarian/non-vegetarian?
അല്ലാതെ: Are you a veg? അല്ല.
=
To go on a diet ആഹാര ക്രമം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങുക
To follow a diet ആഹാര ക്രമം പാലിക്കുക
I am on a diet ഞാൻ ഒരു ആഹാരക്രമത്തിൽ ആണ്
'എന്റെ വയറിനു പ്രശ്നം ആണ്, അതിനാൽ ഡോക്ടർ എന്നോട് ദ്രവ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a liquid diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a low-fat diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a low-salt diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a watery diet.
'എന്റെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പോഷകപ്രദമായ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
My doctor told me to take a nutritious diet.
My doctor told me to take a nutrition diet.
My doctor told me to take a nutritionist diet.
My doctor told me to take a neutral diet.
ടിപ്
Fat-free = കൊഴുപ്പ് കുറവുള്ള ആഹാരം
=
'നിങ്ങൾ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരണം' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
If you want to lose weight, then follow a low fatty diet.
If you want to loose weight, then follow a low fat diet.
If you want to loose weights, then follow a low fat diet.
If you want to lose weight, then follow a low fat diet.
'അവൻ വളരെ അധികം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു, അതിനു പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
He works out so a high-protein diet is required for him.
He works out so a high-protin diet is required for him.
He works out so a high-proteen diet is required for him.
He works out so a high-proteins diet is required for him.
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്