जेवणाबाबत चर्चा (2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 174
जेवणाबाबत चर्चा (2)
Rich food समृध्द अन्न
Greasy/Oily food ज्यामध्ये तेल जास्त असेल
Junk food असे अन्न जे शरीराला नुकसान करते. बहुतेकदा हे बाजारात आढळते, जसे
Healthy food जे अन्न आरोग्यासाठी चांगले असते
Unhealthy food जे अन्न आरोग्यासाठी चांगले नसते
Savoury food चमचमीत अन्न
Fried food तळलेले अन्न
संवाद ऐका
I love attending parties!
मला पार्टीला जाणे खूप आवडते!


Me too! But the food is often rich and unhealthy.
मला सुद्धा! पण तिथे अन्न सहसा समृध्द आणि खराब असते


I agree with that. Why can't there be healthier options at parties.
मी हे मानतो, पार्टीमध्ये आरोग्यासाठी चांगले पर्याय (वाले अन्न) का नसतात?


Why don't we organize one? We will tell people to not bring in any fried food.
का नाही आपण एक आयोजित करूया? आपण सगळ्यांना सांगूया कि तळलेले अन्न आणू नका


Great! Let's get two savoury dishes and one dessert.
खूप छान! चला दोन चमचमीत व्यंजन आणि एक मिठाई आणूया.


गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
This burger has too much oil. It looks really ______
healthy
unhealthy
unhealthful
unhealth
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I have diabetes. I avoid ______
desserts
deserts
a desserts
a deserts
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Fry food
Fryed food
Fried food
Fryd food
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I always prefer a ______
healthily diet
healthy diets
healthy diet
'तो वसतिगृहात फक्त समृद्ध अन्न खातो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He eats only richly food at the hostel.
He eats only rich food at the hostel.
He eats only richness food at the hostel.
He eats only wealthy food at the hostel.
'आपले कोलेस्ट्रोल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आपल्याला तळलेले अन्न खाल्ले नाही पाहिजे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
To keep your cholesterol under control, you should avoid eating fried food.
To keep your cholesterol under control, you will avoid eating fried food.
For keep your cholesterol under control, you should avoid eating fried food.
To keep your cholesterol over control, you should avoid eating fried food.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I don't have a sweet tooth. I prefer ______
desserts
sweet dishes
savoury dishes
savourized dishes
Diet आहार
Vegetarian diet शाकाहारी आहार
Non-vegetarian diet मांसाहारी आहार
Liquid diet ज्यामध्ये फक्त जूस, सूप, पाणी इत्यादी घेतले जाईल/ ज्यामध्ये पेय पदार्थ असतात
Nutritious diet पौष्टिक आहार
Low-fat diet ज्यामध्ये जाड करणारे पदार्थ कमी असतील
Low-salt diet ज्यामध्ये मीठ कमी असेल
Salt-free diet ज्यामध्ये मीठ नसेल
High-protein diet ज्यामध्ये प्रोटीन जास्त असतील
High-calorie diet जास्त उष्मांक वाले
Low-calorie diet कमी उष्मांक वाले
संवाद ऐका
I'm on a diet these days, my stomach is upset.
मी एक खास प्रकारचे अन्न खात आहे, माझे पोट खराब आहे.


What kind of diet?
कोणत्याप्रकारचे खास अन्न?


I'm on a liquid diet.
मी एका पेय आहारावर आहे.


Oh, I went on a low-calorie diet last month
ओह, मागील महिन्यात कमी उष्मांक वाला आहार घेऊ लागलो होतो.


Why?
का?


I had gained a lot of weight.
माझे वजन खूप वाढले होते.


Oh. I am considering turning to a vegetarian.
ओह. मी शाकाहारी बनण्याचा विचार करत आहे.


I can't become one. I am a hard core non vegetarian.
मी तर बनू शकत नाही. मी पक्का मांसाहारी आहे.


मांसाहारी
टिप
=
जेव्हाही आपल्याला कोणाला विचारयाचे असेल कि तो शाकाहारी आहे कि मांसाहारी, तर आपल्याला 'vegetarian' किंवा 'non-vegetarian' विचारले/लिहिले पाहिजे.
जसे: Are you a vegetarian/non-vegetarian?
असे नाही कि: Are you a veg?
=
To go on a diet आहाराचे पालन करण्याचा नियम सुरु करणे
To follow a diet एखाद्या खास प्रकारचा आहाराचे पालन करणे
I am on a diet एखाद्या खास प्रकारचा आहार घेणे
'माझे पोट खराब राहते त्यामुळे मला डॉक्टर ने पेय पदार्थ घ्यायला सांगितले आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a liquid diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a low-fat diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a low-salt diet.
My stomach stays upset that's why the doctor asked me to follow a watery diet.
'माझ्या डॉक्टरांनी मला पौष्टिक आहार घ्यायला सांगितले आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
My doctor told me to take a nutritious diet.
My doctor told me to take a nutrition diet.
My doctor told me to take a nutritionist diet.
My doctor told me to take a neutral diet.
टिप
Fat-free = ज्यामध्ये 'लठ्ठ करणारे' पदार्थ नसतील/ ज्यामध्ये चरबी नसेल.
=
'जर आपल्याला आपले वजन कमी करायचे असेल तर कमी चरबीयुक्त आहाराचे पालन करा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If you want to lose weight, then follow a low fatty diet.
If you want to loose weight, then follow a low fat diet.
If you want to loose weights, then follow a low fat diet.
If you want to lose weight, then follow a low fat diet.
'तो व्यायाम करतो, त्याच्यासाठी जास्त प्रथिने असलेला आहार आवश्यक आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He works out so a high-protein diet is required for him.
He works out so a high-protin diet is required for him.
He works out so a high-proteen diet is required for him.
He works out so a high-proteins diet is required for him.
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द