ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം (3)
try Again
Tip1:hello
Lesson 175
ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം (3)
Delicious സ്വാദേറിയ
Spicy എരിവുള്ളത്
Bitter കൈപ്പുള്ള
Sweet മധുരമുള്ള
Salty ഉപ്പുള്ള
Sour പുളിയുള്ള
Bland രുചിയില്ലാത്ത
'പ്രധാനപാചകക്കാരൻ രുചിയുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Their chef makes delicious Italian food.
There chef makes delicious Italian food.
Their chaf makes delicious Italian food.
Their chafe makes delicious Italian food.
'അവരുടെ റസ്റ്റോറന്റിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളുടെയും രുചി കൈപ്പുള്ളതാകുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
All the dishes in their restaurant taste sour
All the dishes in their restaurant taste bitter
All the dishes in their restaurant are taste bitter
All the dishes in their restaurant taste better
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
That rice is not spicy, it is ______
Blend
Bland
Blank
Blande
Preserved food ഏതെങ്കിലും ആഹാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് അത് മോശമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്
Frozen food ആഹാരത്തെ വളരെ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ മോശമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്
Tinned/canned food ആഹാരത്തെ മോശമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്തിനു പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Don't eat that jam, it has a lot of ______
Preservation
Preservatives
Preserve
Preserved
'ശീതീകരിച്ച ഭക്ഷണം ആരോഗ്യത്തിന് നന്നല്ല' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Frozen food is unhealthy
Freezed food is unhealthy
Freeze food is unhealthy
Freezy good is unhealthy
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
He couldn't prepare anything so he brought some ______
canned
can
cand
cannful
ടിപ്
=
Canned food and Frozen food are also types of preserved food.
=
Canned food is preserved by keeping in a can.
Frozen food is preserved by freezing.
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Ram eats a lot of preserved food.
രമേശ്‌ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുന്നു.


Yes, he eats a lot of canned food.
അതെ, അവൻ ടിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുന്നു.


Over-cooked അമിതമായി വേവിച്ചത്
Under-cooked അധികം വേവിക്കാത്തത്
Perfectly cooked ശരിയായി വേവിച്ചത്
Burnt കരിഞ്ഞത്
'നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ഷെഫ്‌ ഇൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ശരിയായി പാകം ആകേണ്ടതാണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
If you want to get into Masterchef then your food should be perfectly cooked.
If you want to get into Masterchef then your food should be under-cooked.
If you want to get into Masterchef then your food should be over-cooked.
If you want to get into Masterchef then your food should be burnt.
'നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം അമിതമായി അല്ലെങ്കിൽ അധികം വേവിച്ചത് ആണെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിരിക്കും' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
If the food is under or over cooked, it can be harmful for health.
If the food is under or over cooked, it can be harmfull for health.
If the food is under or over cooked, it can be harmfully for health.
If the food are under or over cooked, it can be harmful for health.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
When I pre-heat the oven, my dishes usually get ______
burnt
burning
burned
burns
'ശരിയായി പാചകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടാകണം' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
You will have to be patient if you want to prepare perfectly cooked food.
You will have to be patient if you want to prepare perfect cooked food.
You will have to be patience if you want to prepare perfectly cooked food.
You will have patient if you want to prepare perfectly cooked food.
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Did you bring anything for the party?
നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നോ?


Yes, I brought some chicken but it is not edible.
അതെ, ഞാൻ കുറച്ച്ചി ക്കൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല.


What do you mean?
നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?


It is under-cooked.
അത് അധികം വേവിക്കാത്തത്ആണ്.


കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
The food here is so oily. It is barely ______
eatable
edible
eat
ate
Stale പഴകിയ
Mouldy പൂപ്പല്‍പിടിച്ച
Rotten അഴുകിയ
Pungent രൂക്ഷരുചിയുള്ള
'തക്കാളി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫ്രഷ് ആണോ പഴകിയതാണോ?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
How is that tomato? Fresh or stale?
How is that tomato? Freshly or stalely?
How is that tomato? Latest or old?
How is that tomato? Freshness or stale?
ചോക്ലേറ്റുകളിൽ പൂപ്പൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു
  • chocolates
  • rotten
  • have
  • mouldy
  • those
  • become
  ഈ കറിയുടെ സ്വാദ് എങ്ങനെയുണ്ട്?
  • tasty?
  • dish
  • does
  • this
  • how
  • taste?
  'ഈ ബ്രഡ് മണത്തു നോക്ക് എന്നിട്ട് അത് പഴകിയതാണോ അല്ലെയോ എന്ന് പറയുക?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Smell this bread and tell me whether it's stale or not?
  Smell this bread and tell me whether its steal or not?
  Smell this bread and tell me whether its steel or not?
  Smell this bread and tell me whether its stay or not?
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്