അഭിപ്രായം/ഉത്തരവ് നല്കാൻ പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 177
അഭിപ്രായം/ഉത്തരവ് നല്കാൻ പഠിക്കുക
'നിങ്ങൾ മദ്യം കുടിച്ചു വണ്ടി ഓടിക്കരുത്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
You should not drunk and drive
You should not drink and drive
You would not drink and drive
You should not drink and drove
'താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
You ought vote for the party of your choice
You ought to voted for the party of your choice
You ought to vote for the party on your choice
You ought to vote for the party of your choice
'സമ്പന്നർ പാവപ്പെട്ടവരെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ പാടില്ല' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
The rich should not laugh at the poor
The rich should not to laugh at the poor
The rich should not laugh to the poor
The rich should laugh at the poor
ടിപ്
=
Suggestions, advice, instructions ഇനിയും കുറെ തരത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ പഠിക്കാം.
=
'നിങ്ങൾ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കണം' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
You must quit smoking
You must quitted smoking
You must quite smoking
You must quits smoking
'നിങ്ങൾ വളരെയധികം നേരം കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
You must not stayed till late
You must not stay at late
You must not to stay till late
You must not stay till late
ടിപ്
Needn't = need not
ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ഇത് ആവശ്യം ഇല്ല.
ഇത് 'must' ഇന്റെ വിപരീതമാണ്.

Eg: You 'must' go കാണിക്കുന്നത് പോകണം എന്നാണ്
You 'needn't' go കാണിക്കുന്നത് പോകണ്ട എന്നാണ്.
=
'നിങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ആവശ്യത്തിന് സമയം ഉണ്ട്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
You needn't to hurry. There is enough time.
You need to not hurry. There is enough time.
You needn't hurry. There is enough time.
You needn't early. There is enough time.
'നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
You need to worry. We all are safe.
You needn't worry. We all are safe.
You needn't worried. We all are safe.
You needn't to worry. We all are safely.
ടിപ്
Need = ആവശ്യം
നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 'need' വാക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നു.
You need a lot of patience to earn money = പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്
Need കഴിഞ്ഞു ക്രിയ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ 'to' ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. To ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ need കഴിഞ്ഞ് ക്രിയയുടെ infinitive രൂപം വരുന്നു.
'എനിക്ക് അത്താഴ ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
I need a glass of water after dinner
I am need a glass of water after dinner
I have need a glass of water before dinner
I need to a glass of water after dinner
'അവൻ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും സന്നിഹിതനാകണം എന്നുണ്ടോ?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Do they need attend all the functions?
Do they needs to attend all the functions?
Do they need to attend all the functions?
Do they need to attended all the functions?
ടിപ്
I have to go = I have got to go
'Got to' എന്നുമുള്ള സംസാരത്തിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'have got to' എന്നത്, 'have to' എന്നതിന്റെ സ്ഥാനം എടുക്കുന്നു.
I don't have to go = I haven't got to go
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്