રાય / આદેશ આપતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 177
રાય / આદેશ આપતા શીખો
'તમારે શરાબ પિઈ ને ગાડી ચલાવવી ના જોઈએ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
You should not drunk and drive
You should not drink and drive
You would not drink and drive
You should not drink and drove
'તમારે તમારી પસંદ ની પાર્ટી ને વોટ આપવો જોઈએ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
You ought vote for the party of your choice
You ought to voted for the party of your choice
You ought to vote for the party on your choice
You ought to vote for the party of your choice
'અમીરો એ ગરીબો પર હસવું ના જોઈએ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
The rich should not laugh at the poor
The rich should not to laugh at the poor
The rich should not laugh to the poor
The rich should laugh at the poor
ટીપ
=
Suggestions, advice, instructions બીજા પણ ઘણા પ્રકાર થી અપાય છે.
આ લેસન માં આપણે તે જ શબ્દો ને વાંચશું
=
'તમારે ધૂમ્રપાન છોડી દેવું જોઈએ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
You must quit smoking
You must quitted smoking
You must quite smoking
You must quits smoking
'તમારે મોડે સુધી રોકાવું ના જોઈએ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
You must not stayed till late
You must not stay at late
You must not to stay till late
You must not stay till late
ટીપ
Needn't = need not
આનો અર્થ છે કે આ આવશ્યક નથી.
આ 'must' નું વિપરીત થાય છે.

Eg: You 'must' go દર્શાવે છે કે જવું આવશ્યક છે
You 'needn't' go દર્શાવે છે કે જવું આવશ્યક નથી.
=
'તમારે જલ્દી કરવાની આવશ્યકતા નથી. ઘણો સમય છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
You needn't to hurry. There is enough time.
You need to not hurry. There is enough time.
You needn't hurry. There is enough time.
You needn't early. There is enough time.
'તમારે ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. આપણે બધા સુરક્ષિત છીએ. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
You need to worry. We all are safe.
You needn't worry. We all are safe.
You needn't worried. We all are safe.
You needn't to worry. We all are safely.
ટીપ
Need = આવશ્યકતા
જ્યારે આપણે કોઈ ચીજ ની આવશ્યકતા હોય તો તેને 'need' શબ્દ દ્વારા દર્શાવાય છે.
You need a lot of patience to earn money = તમારે પૈસા કમાવવા માટે બહુ જ ધૈર્ય ની આવશ્યકતા છે
જો need ની પછી કોઈ ક્રિયા ના હોય તો 'to' લગાવવાવી જરૂર નથી.
To ફ્ક્ત એટલે લાગે છે કારણ કે need ની પછી ક્રિયા નું infinitive રૂપ આવે છે.
'મને ડિનર પછી એક ગ્લાસ પાણી ની આવશ્યકતા છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I need a glass of water after dinner
I am need a glass of water after dinner
I have need a glass of water before dinner
I need to a glass of water after dinner
'શું તેને બધા સમારોહ માં ઉપસ્થિત રહેવું આવશ્યક છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Do they need attend all the functions?
Do they needs to attend all the functions?
Do they need to attend all the functions?
Do they need to attended all the functions?
ટીપ
I have to go = I have got to go
'Got to' નો પ્રયોગ રોજ ની વાતચીત માં સામાન્ય રીતે કરાય છે.
'Have got to', 'have to' નું સ્થાન લઈ લે છે.
I don't have to go = I haven't got to go
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ