ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣਾ ਸਿੱਖੋ: Giving opinions
try Again
Tip1:hello
Lesson 178
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣਾ ਸਿੱਖੋ: Giving opinions
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
Where should we go for a vacation this year? Let's decide soon.
ਇਸ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.


Well, I'd like to go somewhere warm. How about some beach?
ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?


You want to go to the beach, again? Why don't we explore Europe this time?
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ?


Oh, we've never been to Paris before. I need to do some research first. That will help me make up my mind.
ਓਹ, ਅਸੀ ਪੇਰੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ. ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ.


Alright. By the way, what's your opinion on smoking?
ਠੀਕ ਹੈ. ਉਂਜ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?


I'm not sure. I think it is a personal choice.
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਛਾ ਹੈ.


Would you mind if I smoke here?
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਵਾਂ ਤਾਂ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?


No, but in my opinion, it is better to smoke outside.
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.


ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
I think
I thinking
I am think
I thinks
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
I believes
I believe
I believing
I had believe
'ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, 'ਸ਼ੋਲੇ' ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਭ'ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
In my opinion, 'Sholay' is the best movie ever made.
In my opinions, 'Sholay' is the best movie ever made.
'ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I have feel that it's the right thing to do
I feel that it's the right thing to do
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
I don't feels that
I don't feel that
I don't feel this
I doesn't feel that
'ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
From my point of view, it wasn't the right thing to do.
From mine point of view, it wasn't the right thing to do.
'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾ ਜਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲਗਦਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
Personally, I think blue suits you more.
Personalized, I think blue suits you more.
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
I strong feel that
I strong feeling that
I strongly feel that
I have strongly feel
'ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
Well, for me, a friend is someone who is fun to be with.
Well, at me, a friend is someone who is fun to be with.
'ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ. ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I completely agree. Friends need to be completely honest.
I complete agree. Friends need to be completely honest.
'ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I believe that Bangkok is a great place to live
I beleive that Bangkok is a great place to live.
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
I'm terrible at English and I think I should do something about it. What do you advice me to do?
ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਂਗੇ ?


I think you should try CultureAlley's English app. It's a fantastic app for beginners.
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ CultureAlley ਦੀ English App ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ.


I've heard about it.
ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ.


You'd better start with its lessons.
ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਦੇ ਪਾਠ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ.


'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I believe that there are a lot of people here, but the city is always busy and exciting.
I don't think that there are a lot of people here, but the city is always busy and exciting.
'ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੈਗ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
Without a doubt you should buy that bag
Without a doubting you should buy that bag.
'ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇਗੀ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I'm pretty sure that she will come
I'm pretty surely that she will come
'ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I strongly believe that our team will win
I am believe strongly that our team will win
=
!
ਸੁਣੋ
ਟਿਪ
ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ