സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കുക : Giving opinions
try Again
Tip1:hello
Lesson 178
സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കുക : Giving opinions
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Where should we go for a vacation this year? Let's decide soon.
ഈ വർഷം അവധിക്ക് നമുക്ക് എവിടെ പോകണം? ഉടൻ തീരുമാനിക്കുക.


Well, I'd like to go somewhere warm. How about some beach?
ശരി, എനിക്ക് ചെറുചൂടുള്ള സ്ഥലം പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ബീച്ചിൽ പോകുന്നതിനെ പറ്റി എന്തു തോന്നുന്നു?


You want to go to the beach, again? Why don't we explore Europe this time?
വീണ്ടും ബീച്ചിൽ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? ഇത്തവണ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്പ് പര്യടനം നടത്തികൂടാ?


Oh, we've never been to Paris before. I need to do some research first. That will help me make up my mind.
ഓ, നമ്മൾ പാരീസിൽ ഇതിനു മുൻപ് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ആദ്യമൊന്നു ഗവേഷണം ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്താൻ ഇതെന്നെ സഹായിക്കും.


Alright. By the way, what's your opinion on smoking?
ശരി. പുകവലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിചാരമെന്താണ്?


I'm not sure. I think it is a personal choice.
എനിക്കറിയില്ല. അതൊരു വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.


Would you mind if I smoke here?
ഞാൻ ഇവിടെ പുകവലിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എതിർക്കുമോ?


No, but in my opinion, it is better to smoke outside.
ഇല്ല, പക്ഷേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പുറത്തുപോയി പുകവലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.


കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
I think
I thinking
I am think
I thinks
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
I believes
I believe
I believing
I had believe
'എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 'ഷോലെ' ഇതുവരെ ചെയ്തത്തിൽ മികച്ച ചിത്രമാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
In my opinion, 'Sholay' is the best movie ever made.
In my opinions, 'Sholay' is the best movie ever made.
'ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I have feel that it's the right thing to do
I feel that it's the right thing to do
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
I don't feels that
I don't feel that
I don't feel this
I doesn't feel that
'എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതു ശരിയായിരുന്നില്ല.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
From my point of view, it wasn't the right thing to do.
From mine point of view, it wasn't the right thing to do.
'വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നീല കൂടുതൽ ചേരുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Personally, I think blue suits you more.
Personalized, I think blue suits you more.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
______
I strong feel that
I strong feeling that
I strongly feel that
I have strongly feel
'ശരി, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സുഹൃത്തെന്നാൽ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് രസം തോന്നിക്കുന്ന ഒരാളാണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Well, for me, a friend is someone who is fun to be with.
Well, at me, a friend is someone who is fun to be with.
'ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായും സത്യസന്ധരായിരിക്കണം.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I completely agree. Friends need to be completely honest.
I complete agree. Friends need to be completely honest.
'ബാങ്കോക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I believe that Bangkok is a great place to live
I beleive that Bangkok is a great place to live.
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
I'm terrible at English and I think I should do something about it. What do you advice me to do?
ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ മോശം ആണ്, അതിനായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നത്?


I think you should try CultureAlley's English app. It's a fantastic app for beginners.
നിങ്ങൾ CultureAlley യുടെ English App ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് ഉത്തമമായ ഒന്നാണ്.


I've heard about it.
ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.


You'd better start with its lessons.
നിങ്ങൾ അതിലെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്.


'ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല, എന്നാൽ ഈ നഗരം എപ്പോഴും തിരക്കിലുമാണ് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയുമാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I believe that there are a lot of people here, but the city is always busy and exciting.
I don't think that there are a lot of people here, but the city is always busy and exciting.
'ഒട്ടും സംശയിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ ബാഗ് വാങ്ങണം.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Without a doubt you should buy that bag
Without a doubting you should buy that bag.
'അവൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I'm pretty sure that she will come
I'm pretty surely that she will come
'ഞങ്ങളുടെ ടീം വിജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I strongly believe that our team will win
I am believe strongly that our team will win
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്