आपले विचार मांडण्यास शिका: Giving opinions
try Again
Tip1:hello
Lesson 178
आपले विचार मांडण्यास शिका: Giving opinions
संवाद ऐका
Where should we go for a vacation this year? Let's decide soon.
या वर्षी सुट्टीसाठी कुठे जायला पाहिजे? लवकरच ठरवूया.


Well, I'd like to go somewhere warm. How about some beach?
असो, मी एखाद्या गरम जागी जाऊ इच्छिते. एखाद्या समुद्र किनाऱ्याविषयी काय विचार आहे?


You want to go to the beach, again? Why don't we explore Europe this time?
तुम्हाला पुन्हा समुद्र किनाऱ्यावर जायची इच्छा आहे? का नाही आपण या वेळी युरोपची सैर करूया?


Oh, we've never been to Paris before. I need to do some research first. That will help me make up my mind.
आपण पॅरिस आधी कधी गेलो नाही. मला आधी काही संशोधन करण्याची गरज आहे. याने मला माझे मन बनवण्यामध्ये मदत मिळेल.


Alright. By the way, what's your opinion on smoking?
ठीक आहे. तसे धुम्रपान च्या विषयी आपले काय मत आहे?


I'm not sure. I think it is a personal choice.
मला माहित नाही. मी विचार करते कि हि एक व्यक्तिगत इच्छा आहे.


Would you mind if I smoke here?
जर मी इथे धुम्रपान केले तर, काय तुम्हाला आपत्ती होईल?


No, but in my opinion, it is better to smoke outside.
नाही, पण माझ्या मते, बाहेर धुम्रपान करणे उत्तम आहे.


गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
I think
I thinking
I am think
I thinks
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
I believes
I believe
I believing
I had believe
'माझ्या मते, 'शोले' आता पर्यंत बनवला गेलेला सगळ्यात चांगला चित्रपट आहे.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
In my opinion, 'Sholay' is the best movie ever made.
In my opinions, 'Sholay' is the best movie ever made.
'मला वाटते कि हे करणे योग्य होईल' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
I have feel that it's the right thing to do
I feel that it's the right thing to do
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
I don't feels that
I don't feel that
I don't feel this
I doesn't feel that
'माझ्या दृष्टीने हे करणे योग्य नव्हते.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
From my point of view, it wasn't the right thing to do.
From mine point of view, it wasn't the right thing to do.
'व्यक्तिगत रूपाने, मला वाटते, आपल्यावर निळे अधिक चांगले वाटते.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
Personally, I think blue suits you more.
Personalized, I think blue suits you more.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
I strong feel that
I strong feeling that
I strongly feel that
I have strongly feel
'असो, माझ्यासाठी मित्र तो असतो ज्याच्या सोबत राहण्यात मजा येते ' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
Well, for me, a friend is someone who is fun to be with.
Well, at me, a friend is someone who is fun to be with.
'मी पूर्णपणे सहमत आहे. मित्रांनी पूर्णतः प्रामाणिक असले पाहिजे.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
I completely agree. Friends need to be completely honest.
I complete agree. Friends need to be completely honest.
'मला वाटते कि बँकॉक राहण्यासाठी एक महान जागा आहे.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
I believe that Bangkok is a great place to live
I beleive that Bangkok is a great place to live.
संवाद ऐका
I'm terrible at English and I think I should do something about it. What do you advice me to do?
मी इंग्रजीत फार वाईट आहे आणि मला वाटते कि मला या बाबतीत काहीतरी केले पाहिजे. आपण मला असे करण्यासाठी काय सल्ला द्याल?


I think you should try CultureAlley's English app. It's a fantastic app for beginners.
मला वाटते कि आपल्याला CultureAlley च्या English App चा वापर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हे सुरुवात करणाऱ्यांसाठी एक उत्कृष्ट अनुप्रयोग आहे.


I've heard about it.
मी या विषयी ऐकले आहे.


You'd better start with its lessons.
उत्तम होईल कि तुम्ही याचे धडे घेणे सुरु करा.


'मला वाटत नाही कि इथे पुष्कळ लोक आहेत, पण हे शहर नेहमी व्यस्त आणि रोमांचक असते.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
I believe that there are a lot of people here, but the city is always busy and exciting.
I don't think that there are a lot of people here, but the city is always busy and exciting.
'कोणत्याही शंकेविना आपल्याला ती ती बॅग विकत घेतली पाहिजे.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
Without a doubt you should buy that bag
Without a doubting you should buy that bag.
'मला पूर्ण विश्वास आहे कि ती येईल.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
I'm pretty sure that she will come
I'm pretty surely that she will come
'मला दृढ विश्वास आहे कि आपला समूह जिंकेल.' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
I strongly believe that our team will win
I am believe strongly that our team will win
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द