మీ అభిప్రాయాలను ఇవ్వడం తెలుసుకోండి: Giving Opinions
try Again
Tip1:hello
Lesson 178
మీ అభిప్రాయాలను ఇవ్వడం తెలుసుకోండి: Giving Opinions
డైలాగ్ వినండి.
Where should we go for a vacation this year? Let's decide soon.
ఈ సంవత్సరం సెలవులకు మనం ఎక్కడకు వెళ్ళాలి? మనం తొందరగా నిర్ణయిద్దాం.


Well, I'd like to go somewhere warm. How about some beach?
బాగుంది, నేను ఎక్కడైనా వెచ్చని చోటికి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడతాను. ఏదైనా సముద్రతీర ప్రాంతం ఎలా (ఉంటుంది)?


You want to go to the beach, again? Why don't we explore Europe this time?
మీరు సముద్రతీర ప్రాంతానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా, మళ్ళీనా? ఈసారి మనం యూరప్ ఎందుకు చూడకూడదు?


Oh, we've never been to Paris before. I need to do some research first. That will help me make up my mind.
అరే, మనం ప్యారిస్ కు ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదు, నేను ముందు కొంచెం రిసర్చ్ చేయాలి. అది నేను నా మనసును సిద్దం చేయటానికి (నిర్ణయించటానికి) నాకు సహాయపడుతుంది.


Alright. By the way, what's your opinion on smoking?
సరే, అలాగే, పొగత్రాగటం మీద మీ అభిప్రాయమేంటి?


I'm not sure. I think it is a personal choice.
నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు. నేను ఇది ఒక వ్యక్తిగతమైన ఇష్టం అనుకుంటాను.


Would you mind if I smoke here?
నేను ఇక్కడ పొగ త్రాగితే, మీరు ఏమైనా అనుకుంటారా??


No, but in my opinion, it is better to smoke outside.
లేదు, కాని నా ఉద్ధేశ్యంలో, పొగ బయట త్రాగడం మంచిది.


మిస్ అయిన పదాన్ని ఎంచుకుని ఖాళీ స్థానాన్ని నింపండి
______
I think
I thinking
I am think
I thinks
మిస్ అయిన పదాన్ని ఎంచుకుని ఖాళీ స్థానాన్ని నింపండి
______
I believes
I believe
I believing
I had believe
'నా అభిప్రాయంలో, 'షోలే' ఇప్పటి వరకు చేయబడిన సినిమాలన్నింటికన్నా ఉత్తమమైనది.' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
In my opinion, 'Sholay' is the best movie ever made.
In my opinions, 'Sholay' is the best movie ever made.
'ఇది చేయటానికి సరియైనదని నాకు అనిపిస్తుంది.' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
I have feel that it's the right thing to do
I feel that it's the right thing to do
మిస్ అయిన పదాన్ని ఎంచుకుని ఖాళీ స్థానాన్ని నింపండి
______
I don't feels that
I don't feel that
I don't feel this
I doesn't feel that
'నా దృష్టికోణం నుంచి, ఇది చేయటానికి సరియైనది కాదు. ' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
From my point of view, it wasn't the right thing to do.
From mine point of view, it wasn't the right thing to do.
'వ్యక్తిగతంగా, మీకు నీలం రంగు బాగా సరిపోతుంది, అని నేను అనుకుంటాను.' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
Personally, I think blue suits you more.
Personalized, I think blue suits you more.
మిస్ అయిన పదాన్ని ఎంచుకుని ఖాళీ స్థానాన్ని నింపండి
______
I strong feel that
I strong feeling that
I strongly feel that
I have strongly feel
'నావరకైతే, ఎవరితో ఉంటే ఆనందం కలుగుతుందో అతనే స్నేహితుడు.' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
Well, for me, a friend is someone who is fun to be with.
Well, at me, a friend is someone who is fun to be with.
'నేను పూర్తిగా ఒప్పుకుంటున్నాను, స్నేహితులు పూర్తిగా నిజాయితీగా ఉండాలి. ' యొక్క సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
I completely agree. Friends need to be completely honest.
I complete agree. Friends need to be completely honest.
'బ్యాంకాక్ నివశించటానికి ఒక గొప్ప ప్రదేశమని నేను నమ్ముతాను.' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
I believe that Bangkok is a great place to live
I beleive that Bangkok is a great place to live.
డైలాగ్ వినండి.
I'm terrible at English and I think I should do something about it. What do you advice me to do?
నేను ఇంగ్లీష్ దగ్గర బాగా వీక్. నేను ఈవిషయంలో ఏదైనా చేయాలని అనుకుంటున్నాను . మీరు నాకు చేయటానికి, ఏం సలహా ఇస్తారు?


I think you should try CultureAlley's English app. It's a fantastic app for beginners.
మీరు CultureAlley వారి English App ఉపయోగించటానికి ప్రయత్నించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది ప్రారంభించేవారి కొరకు ఒక అద్భుతమైన అనువర్తనం(App).


I've heard about it.
నేను దీని గురించి విన్నాను.


You'd better start with its lessons.
మీరు దీని పాఠాలతో ప్రారంభించటం మంచిది.


'ఇక్కడ చాలామంది ప్రజలు ఉన్నారని నేననుకోను. కాని ఈ పట్టణం ఎప్పుడూ బిజీగా మరియు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
I believe that there are a lot of people here, but the city is always busy and exciting.
I don't think that there are a lot of people here, but the city is always busy and exciting.
'ఏ సందేహం లేకుండా మీరు ఆ బ్యాగ్ కొనాలి. ' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
Without a doubt you should buy that bag
Without a doubting you should buy that bag.
'ఆమె వస్తుందని నేను చాలా ఖచ్చితంగా ఉన్నాను.' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
I'm pretty sure that she will come
I'm pretty surely that she will come
'మన టీమ్ గెలుస్తుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను.' సరియైన ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి
I strongly believe that our team will win
I am believe strongly that our team will win
=
!
వినండి
చిట్కా
తదుపరి పదం