Would: Conditional
try Again
Tip1:hello
Lesson 179
Would: Conditional
टिप
If I were rich, I wouldn't have to work hard = जर मी श्रीमंत असतो, तर मला कठोर परिश्रम करण्याची गरज पडली नसती.
जर मी श्रीमंत असतो = unreal condition (अनिश्चित/काल्पनिक परिस्थिति: बोलणारा यावेळी श्रीमंत नाही).
'If I were rich' = conditional clause.
Unreal condition मध्ये 'conditional clause' ची संरचना: If + simple past.
Note: If I were rich -> कारण हि एक काल्पनिक स्थिति आहे, त्यामुळे इथे 'was' च्या जागी 'were' लावले गेले आहे.
'Was' चुकीचे नाही, पण जेव्हा आपण काल्पनिक किंवा अवास्तविक स्थितींविषयी बोलतो तेव्हा, एकवचन नाम/सर्वनाम च्या सोबत सुद्धा 'were' लावतात.

I wouldn't have to work hard = परिस्थिति (condition) चा संभावित परिणाम (main clause).
I wouldn't have to drive if I had a driver = मला गाडी चालवण्याची गरज पडली नसती जर माझ्याकडे एक चालक असता
कोणत्याही अनिश्चित (काल्पनिक) परिस्थिति च्या संभावित परिणामांविषयी बोलण्यासाठी आपण 'would' + क्रियापदाच्या अपरिवर्तित रूपाचा वापर करतो.
जर माझ्याकडे एक चालक असता = अनिश्चित (काल्पनिक) परिस्थिति (unreal condition).
मला गाडी चालवण्याची गरज पडली नसती = परिस्थिति चा संभावित परिणाम.
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If I spoke English, I ______
would
am
have
does
'जर तुम्ही लवकर झोपी गेला असता, तर तुम्ही इतके थकलेले नसता' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
If you went to bed earlier, you would not be so tired
If you went to bed earlier, you are not so tired
'जर हवामान इतके वाईट नसते, तर आपण पार्क मध्ये गेलो असतो' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा
If the weather isn't so bad, we would go to the park.
If the weather wasn't so bad, we would go to the park.
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If I ______
knew
would knew
know
was knew
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If I were taller, I ______
would wore
would worn
was wore
would wear
टिप
I would have taken a picture of the cat if I had seen it = मी मांजराचे छायाचित्र घेतले असते जर मी त्याला पहिले असते

इथे बोलणाऱ्याने मांजरीला पहिले नाही, पण तो म्हणत आहे कि 'जर मी पहिले असते तर मी छायाचित्र घेतले असते'
=
जेव्हा आपण अशा घटनेच्या परिणामांविषयी बोलू इच्छितो, जी वास्तविक past tense घडलीच नाही, तेव्हा आपण मुख्य वाक्यात 'would have' + 'past participle' चा वापर करतो. eg: 'जर मी पहिले असते तर मी छायाचित्र घेतले असते'.
गतकाळात, बोलणाऱ्याने मांजरीला पहिलेच नाही, पण तो हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे कि जर घटना घडली असती, तर त्याने काय केले असते.
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If I had lived a hundred years ago, I ______
not would have
wouldn't had
wouldn't have
wouldn't has
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The tourists ______
wouldn't have be able
wouldn't had been able
wouldn't have been able
wouldn't have able
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If I had known it was your seat, I ______
wouldn't have sit
wouldn't have sat
wouldn't had sit
wouldn't not have sat
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If you had warned me, I ______
wouldn't have tell
wouldn't have told
wouldn't told
wouldn't had told
जर मी लवकर झोपायला गेलो असतो, तर मी ट्रेन पकडलेली असती.
  • go to bed early
  • went to bed early
  • If I had
  • caught the train
  • I would have
  • gone to bed early
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  If you had studied harder, you ______
  would have passed
  would have pass
  would had passed
  would had pass
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  If she hadn't been driving slowly, she ______
  would have
  would have had
  would had
  would had have
  तुम्ही काय कराल जात तुम्हाला त्याचा पत्ता मिळाला तर?
  • find his
  • what would you do,
  • address?
  • what would you did
  • if you
  • what would you done
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द