First/Real conditional
try Again
Tip1:hello
Lesson 180
First/Real conditional
टिप
=
Conditional Sentences, एक स्थिती आणि त्या स्थितीला अनुसरून त्याचा परिणाम दर्शविला जातो. जर तशी स्थिती सत्यात घडण्याची संभावना असेल, तर अशा sentence ला 'Real conditional sentences/ First conditional sentence' म्हणले जाते.
Real condition = सत्य स्थिती.

Condition दर्शविण्यासाठी सहसा वाक्य 'if' ने सुरु होतात.
If = जर.
If I see Peter, I'll tell him to call you = जर मी पीटर ला बघितले, तर मी त्याला सांगून टाकेन कि तुम्हाला फोन करावा
इथे 'I' ची पीटर ला भविष्यात भेटण्याची संभाव्यता आहे म्हणून याला 'real' condition (खरी स्थिती) असे म्हणतात.
इथे, If I see Peter (जर मी पीटरला पहिले तर) = Conditional Clause
I'll tell him to call you (मी त्याला म्हणेन कि तुम्हाला फोन करा) = Main Clause.
'जर पाऊस पडला, तर मी शाळेत जाणार नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If it rains, I won't goes to school
If it rains, I won't go to school
If it rain, I won't go to school
If it rains, I won't gone to school
'जर मी अभ्यास संपवला, तर आज रात्री पार्टीला जाईन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If I finish studying, I'll go to the party tonight.
If I finish study, I'll go to the party tonight.
If I finish studying, I'll goes to the party tonight.
If I am finish studying, I'll go to the party tonight.
टिप
If you are in a hurry, I will call a taxi = जर आपण घाईत असाल, तर मी मी टॅक्सी बोलावून घेतो
जर 'if' ने सुरु झालेल्या वाक्यांची भविष्यात होण्याची संभावना असेल - तर 'first/real conditional' चा वापर केला जातो
=
वाक्यामध्ये 'you' च्या वर्तमानात विलंबित होण्याची (किंवा घाईमध्ये असण्याची) संभावना आहे.
'जर आपण उपाशी असाल तर मी आपल्यासाठी जेवण बनवेन.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If you are hungry, I am cook for you.
If you will hungry, I will cook for you.
If you are hungry, I will cooking for you.
If you are hungry, I will cook for you.
टिप
If you need a ticket, I can get one for you = जर आपल्याला तिकीटाची आवश्यकता असेल, तर मी आपल्यासाठी एक आणू शकतो
Real/first conditional चा वापर काही ऑफर करणे किंवा सल्ला देण्यासाठी सुद्धा केला जातो.
=
इथे तिकीट आणण्यासाठी ऑफर दिली गेली आहे.
'जर आपल्याला एक पुस्तक हवे असेल तर मी आपल्यासाठी आणू शकतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If you needed a book, I can get one for you
If you need a book, I can get one for you
If you are need a book, I can get one for you
If you need a book, I am get one for you
टिप
If you don't behave well, you will regret it = जर आपण चागले वर्तन नाही ठेवले, तर आपल्याला पश्चाताप होईल
धमकी किंवा चेतावनी देण्यासाठी सुद्धा Real/first conditional चा वापर केला जातो.
=
संरचना:
If+subject+Simple Present + subject+'will/won't'
'जर आपण नियमांचे पालन केले नाहीत, तर आपल्याला शिक्षा केली जाईल ' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If you don't follow the rules, you will be punish
If you doesn't follow the rules, you will be punished
If you don't follow the rules, you will be punished
If you don't follow the rules, you could be punished
टिप
If you are studying for the test, I'll come back later = जर आपण परीक्षेसाठी अभ्यास करत आहात तर मी नंतर परत येईन
'if' ने सुरु होणाऱ्या वाक्यांशामध्ये क्रियापद+ing चा वापर सुद्धा केला जाऊ शकतो.
=
'जर आपण झोपला असाल तर मी आपल्याला त्रास देणार नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If you are sleeping, I won't disturb you
If you sleep, I won't disturb you
If you are sleeping, I won't disturbed you
If you are sleeping, I won't not disturb you
टिप
If I arrive before 5, I will give Neha the message = जर मी 5 वाजायच्या आधी पोहोचलो तर मी नेहाला निरोप देईन.
जर आपण एखाद्या घटनेच्या होण्याच्या बाबतीत कमी निश्चित असू तर 'if' ने सुरु होणाऱ्या वाक्यांमध्ये 'will' चा वापर सुद्धा केला जाऊ शकतो. इथे 'I' च्या 5 वाजायच्या आधी पोहोचण्याची संभावना आहे
If I should arrive before 5, I will give Neha the message/
Should I arrive before 5, I will give Neha the message
= जर मी 5 वाजायच्या आधी पोहोचलो तर मी नेहाला निरोप देईन.
इथे 'I' च्या 5 वाजायच्या आधी पोहोचण्याची संभावना कमी आहे, त्यामुळे 'should' चा वापर केला गेला आहे
टिप
You will miss the bus if you don't run = जर आपण पळाला नाहीत, तर आपली बस सुटेल
नकारात्मक first conditional वाक्यांमध्ये 'if + not/don't' च्या जागी 'unless' चा वापर केला जाऊ शकतो.
You will miss the bus unless you run = जर आपण पळाला नाहीत तर आपली बस सुटेल
Unless वापर केल्यावर, नकारत्मक स्थिति आधीच स्पष्ट आहे त्यामुळे 'not'/ 'don't' लावण्याची गरज नाही
'जर आपण सावधानी नाही बाळगलीत तर आपण स्वतःला जखमी कराल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You will hurt yourself unless you are not careful
You will hurts yourself unless you are careful
You will hurt yourself unless you are careful
You will hurt yourself unless you will careful
'जर मी दहा वाजताच्या नंतर पोहोचलो तर मी आपल्याला भेटू शकणार नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If I should reached after 10, I won't be able to meet you
If I should reach after 10, I won't be able to meet you
If I reach before 10, I won't be able to meet you
Should If I reach at 10, I won't be able to meet you
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If the weather is good tomorrow, we ______
are go
will go
will going
are gone
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If you ______
work
works
worked
working
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If we go for a walk tomorrow, ______
tell
tells
told
you told
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You ______
won't not be late
won't be later
won't late
won't be late
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I will be very angry, if you ______
does
done
do
did
जर आपल्याला उशीर होत असेल तर मी आपल्याला सोडेन
  • late, I am
  • late, I will
  • you are getting
  • drop you
  • if
  • you are get
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द