Second/Unreal conditional
try Again
Tip1:hello
Lesson 181
Second/Unreal conditional
टिप
If I did not have so much work, I would go out tonight = जर माझ्याकडे इतके काम नसते, तर मी आज रात्री बाहेर गेलो असतो
अशा घटना ज्यांच्या भविष्यात होण्याची संभावना नाही त्यांच्या साठी 'second/unreal conditionals' वापरले जातात.
=
इथे हे स्पष्ट आहे कि बोलणाऱ्याकडे खूप काम आहे.
त्यामुळे, 'काम नाही होण्याची' संभावना नाही
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If Neha ______
knew
know
would know
known
टिप
If he wasn't so angry, I would talk to him = जर तो इतका रागात नसता तर मी त्याच्याशी बोललो असतो.
वर्तमान मध्ये किंवा भविष्यामध्ये अवास्तविक घटनांच्या विषयी बोलण्यासाठी सुद्धा 'second/unreal conditionals' चा वापर केला जातो.
=
तो रागावला आहे, त्यामुळे त्याच्या 'रागात नसण्या' ची परिस्थिती अवास्तविकता दर्शविते.
'जर इतकी थंडी नसती तर मी जंगलात फिरायला गेलो असतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If it wasn't/weren't so cold, I would go for a walk in the woods
If it wasn't/weren't so cold, I could go for a walk in the woods
If it didn't so cold, I would go for a walk in the woods
If it wasn't/weren't so cold, I will go for a walk in the woods
'जर मुले इथे खेळत असती, तर इतकी शांतता नसती.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If the kids were playing here, it wouldn't be so quite.
If the kids were playing here, it hadn't be so quiet.
If the kids are playing here, it wouldn't be so quiet.
If the kids were playing here, it wouldn't be so quiet.
'जर विद्यार्थी अभ्यास करत असते तर खूप शांतता असती' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If the students were studying, it would so quiet
If the students was studying, it would be so quiet
If the students were studying, it could be so quiet
If the students were studying, it would be so quiet
'पाऊस पडला नाही तर आपण बाहेर जाऊया' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
We will go out, in case it doesn't rains.
We will go out, in case it doesn't rain
We had go out, in case it doesn't rain
We will go out, in case it don't rain
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We would buy some books, if we ______
have
had
has
did
'जर माझ्याकडे नवीन कपडे असते तर मी पार्टीमध्ये घातले असते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If I had new clothes, I would wear them to the party
If I had new clothes, I would worn them to the party
If I had new cloth, I would wear to the party
If I have new clothes, I would wear to the party
'जर आमच्याकडे संगणक असता तर आपण हे आणखीही लवकर करू शकलो असतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If we have a computer, we could do this more quickly
If we had a computer, we would do this more quickly
If we had a computer, we could have done this more quickly
If we had a computer, we could do this most quickly
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
would called
am call
would call
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If I ______
did not have
do not have
did not had
did not has
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If Rama had a map in the car, she ______
would not get lossed
would not get loss
would not get lose
would not get lost
त्यांनी काही छायाचित्रे घेतली असती जर त्यांच्याकडे कॅमेरा असता
  • a camera
  • taken
  • if they had
  • They would have
  • some pictures,
  • if they have
  आम्ही आज दुपारी टेनिस खेळलो असतो, जर कोर्ट खूप ऒले नसते
  • if the court was
  • played tennis
  • not so wet.
  • this afternoon,
  • We would have
  • we can
  जर आपल्या जागी असतो तर मी ती गाडी विकत घेतली असती
  • that car
  • If
  • I would have
  • I were
  • bought
  • you
  जर मी सामना जिंकलो असतो तर माझी आई आनंदी झाली असती
  आपण खेळूया जर त्याचे वडील येणार नाहीत
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द