Second/Unreal conditional
try Again
Tip1:hello
Lesson 181
Second/Unreal conditional
टिप
If I did not have so much work, I would go out tonight = यदि मेरो धेरै काम नभएको भए म आज राती बाहिर जान्थे.
यस्ता घटनाहरु जस्को भविष्यमा हुने सम्भावना हुँदैन तिनिहरुका लागि 'second/unreal conditionals' प्रयोग हुन्छ.
=
यहाँ यो स्पष्ट छ कि बोलने सित प्रशस्त काम छ त्यसैले 'काम नहुने' संभावना छैन.
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
If Neha ______
knew
know
would know
known
टिप
If he wasn't so angry, I would talk to him = यदि ऊ यति नरिसाएको भए म कुरा गर्ने थिए.
वर्तमानमा वा भविष्यमा अवास्तविक घटनाहरुको बारेमा कुरा गर्नका लागि पनि 'second/unreal conditionals' को प्रयोग गरिन्छ.
=
ऊ रिसाएको छ, त्यसैले उ नरिसाएको हुनु अवास्तविक परिस्थति दर्शाउछ.
'यदि यति जाडो नभएको भने म जंगल घुम्न जान्थे. ' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस्. ;
If it wasn't/weren't so cold, I would go for a walk in the woods
If it wasn't/weren't so cold, I could go for a walk in the woods
If it didn't so cold, I would go for a walk in the woods
If it wasn't/weren't so cold, I will go for a walk in the woods
'यदि बच्चाहरु यहाँ खेल्दै हुन्थे भने यति शान्ति हुन्थेन.' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस्.;
If the kids were playing here, it wouldn't be so quite.
If the kids were playing here, it hadn't be so quiet.
If the kids are playing here, it wouldn't be so quiet.
If the kids were playing here, it wouldn't be so quiet.
'यदि विद्यार्थीहरु पढ्दै हुन्थे भने धेरै शान्ति हुन्थ्यो.' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस् ;
If the students were studying, it would so quiet
If the students was studying, it would be so quiet
If the students were studying, it could be so quiet
If the students were studying, it would be so quiet
'पानी परेन भने हामी बाहिर जान्छौ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस्.;
We will go out, in case it doesn't rains.
We will go out, in case it doesn't rain
We had go out, in case it doesn't rain
We will go out, in case it don't rain
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
We would buy some books, if we ______
have
had
has
did
'यदि म सित नयाँं लुगाहरु हुन्थ्यो भने म पार्टी मा लागाउथे.' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस्.;
If I had new clothes, I would wear them to the party.
If I had new clothes, I would worn them to the party.
If I had new cloth, I would wear to the party.
If I have new clothes, I would wear to the party.
'यदि हामी सित कम्प्यूटर हुन्थ्यो भने हामी यो अझ चांडै गर्न सक्थ्यौं.' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस्.;
If we have a computer, we could do this more quickly.
If we had a computer, we would do this more quickly.
If we had a computer, we could have done this more quickly.
If we had a computer, we could do this most quickly.
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
I ______
would called
am call
would call
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
If I ______
did not have
do not have
did not had
did not has
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
If Rama had a map in the car, she ______
would not get lossed
would not get loss
would not get lose
would not get lost
उनीहरु केही तस्वीरहरु लिन्थे यदि उनीहरुसित क्यामेरा हुन्थ्यो.
  • a camera.
  • taken
  • if they had
  • They would have
  • some pictures,
  • if they have
  हामी आज बेलुकी टेनिस खेल्थ्यौ, यदि कोर्ट चिप्लो हुन्थिएन.
  • if the court was
  • played tennis
  • not so wet.
  • this afternoon,
  • We would have
  • we can
  यदि म तपाईंको ठाउँँमा हुन्थे भने म त्यो कार किन्थे.
  • that car.
  • If
  • I would have
  • I were
  • bought
  • you
  यदि म म्याच जित्थे त मेरी आमालाई धेरै खुशी हुन्थ्यो.
  हामी खेल्छौं यदि उसको बुवा आएनन् भने.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द