ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ movie ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 184
ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ movie ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
Hey! Have you seen any movie recently?
ਹੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ?


Not recently, it was a month back, I saw 'Hawaizaada'.
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾਈਜਾਦਾ ਵੇਖੀ ਸੀ.


I missed that one. How was it?
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ?


It was good. It is based on the story of Shivkar Talpade who invented the first Indian unmanned plane.
ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ. ਉਹ ਸ਼ਿਵਕਰ ਤਲਪੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ-ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ.


Wow! I like movies which are inspired by real life stories.
ਵਾਹ! ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ.


'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
Have you seen any movie recentally?
Have you seen any movie recent?
Have you seen any movie recently?
Have you seen any movie in recent?
ਟਿਪ
Based on = ਤੇ ਅਧਾਰਤ
Real-life incident = ਵਾਸਤਵਿਕ ਘਟਨਾ
'ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
That movie is based on a real-life incident
That movie is biased on a real-life incident
That movie is base on a real-life incident
That movie is basis on a real-life incident
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
That movie is ______
inspiration by
inspired by
inspire by
inspired from
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
You are such a movie buff, how can you miss such an amazing movie?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਤੁਸੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ?


I saw 'dolly ki doli' instead. But that's not the kind of movie I enjoy.
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਜਾਏ 'Dolly ki Doli' ਵੇਖ ਲਈ. ਮਗਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.


So which is your favorite movie?
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?


My favorite movie is DDLJ.
ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮ DDLJ ਹੈ.


Tell me more about it.
ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸੋ.


'Sholay ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਜਾ ਆਵੇ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
Sholay is not the kind of film that I would enjoy
Sholay is not the kinds of film that I would enjoy
Sholay is not kind of film that I would enjoy
Sholay is not the kind of film who I would enjoy
ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
  • movie?
  • favorate
  • your
  • is
  • which
  • favorite
  'ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  This storey is about a young man and a young woman.
  This story is about a young man and a young woman.
  This story is for a young man and a young woman.
  This story is by a young man and a young woman.
  'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  Both of them are of Indian decent
  Both of them are of Indian descent
  Both of them are of Indian descendant
  Both of them are on Indian decent
  ਟਿਪ
  Born = ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ

  He was born in India = ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
  Raised = ਵੱਡਾ ਕਰਣਾ/ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ

  He was born & raised in India = ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ
  'ਉਹ Britain ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  They were borne & raised in Britain.
  They were borned & raised in Britain.
  They were born & raised in Britain.
  They were born & raise in Britain.
  'ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  Raj and Simran met each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran meet each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran are meeting each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran have met each other on a month long trip to Europe.
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Raj ______
  play
  plays
  does
  goes
  'ਸਿਮਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
  Simran tells the truth to Raj that she is already engaged
  Simran telling the truth to Raj that she is already engaged
  'ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  It was her father who had promised his friend
  It was her father who is promised his friend
  It was her father whose promised his friend
  It was her father who will promise his friend
  'ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  Simran returns to India to get married to her childhood fiance
  Simran is returning to India to get married to her childhood fiance
  Simran are returning to India to get married to her childhood fiance
  Simran is returns to India to get married to her childhood fiance
  'ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  Raj leaves for India to claim his lady love
  Raj leaves for India to claiming his lady love
  Raj leaves for India to claims his lady love
  Raj leaves for India to claimed his lady love
  'ਰਾਜ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
  Raj impresses everyone accept her father
  Raj impresses everyone except her father
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Raj's true identity gets ______
  revealed
  reveal
  reveals
  ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.
  • Simran's
  • sees
  • seeing
  • together
  • their picture
  • father
  ਟਿਪ
  =
  Prepare to leave = ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
  Is about to leave = ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
  Decide to leave = ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
  =
  'ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  Raj prepares to leave
  Raj is prepared to leave
  Raj has to leave
  Raj should leave
  'ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
  When Raj is about to leave, Simran's father knows his mistake
  When Raj is about to leave, Simran's father realizes his mistake
  'ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
  He allows Simran to leave with Raj
  He is allow Simran to leave with Raj
  Genre ਰਚਨਾ ਪੱਧਤੀ
  Action ਮਾਰ-ਧਾੜ ਵਾਲੀ
  Drama ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ
  Suspense ਰਹੱਸ ਜਨਕ ਫ਼ਿਲਮ
  Romance ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ
  Comedy ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ
  Thriller ਰੋਮਾਂਚਕ ਫ਼ਿਲਮ
  Crime ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ਿਲਮ
  Horror ਡਰਾਉਣੀ ਫ਼ਿਲਮ
  ਟਿਪ
  =
  Director = ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
  Character = ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ; ਪਾਤਰ
  Character is played by = ਕਿਰਦਾਰ/ਪਾਤਰ___ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
  =
  ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
  Who are the lead actors in the movie?
  ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਹਨ?


  The character of Simran is played by Kajol and Raj by Shah Rukh Khan.
  ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ.


  Who is the director of DDLJ?
  DDLJ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ?


  The director is Aditya chopra.
  ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਆਦਿਤਯ ਚੋਪੜਾ.


  'ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  Who is the director of this movie?
  Who is the direction of this movie?
  Who is the direct of this movie?
  Who is the directs of this movie?
  ਸੁਣੋ
  This story is about a young man and a young woman. Both of them are of Indian decent. They were born & raised in Britain.
  ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ. ਉਹ Britain ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ.
  Raj and Simran meet each other on a month long trip to Europe. What begins as pranks and fun and games, ends in love.
  ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ. ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੁਵਾਤ ਮਸਤੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਖੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ.
  Simran tells the truth to Raj that she is already engaged. She explains that it was her father who had made this promise to his friend.
  ਸਿਮਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.
  Simran returns to India to get married to her childhood fiance. Raj also leaves for India to claim her lady love.
  ਸਿਮਰਨ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ.
  ਸੁਣੋ
  In India, Raj makes an effort and successfully impresses everyone except her father.
  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ.
  Raj's true identity gets revealed when Simran's father sees their picture together.
  ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.
  Raj prepares to leave but Simran's fiance comes to beat him up.
  ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  When Raj is about to leave, Simran's father realizes his mistake and allows Simran to leave with Raj.
  ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ