തന്റെ മനസ്സിനിഷ്ടപ്പെട്ട movie യുടെ കഥ കേൾപ്പിക്കുവാൻ പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 184
തന്റെ മനസ്സിനിഷ്ടപ്പെട്ട movie യുടെ കഥ കേൾപ്പിക്കുവാൻ പഠിക്കുക
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Hey! Have you seen any movie recently?
ഹേയ്, നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് ഒരു സിനിമ കണ്ടിരുന്നോ?


Not recently, it was a month back, I saw 'Hawaizaada'.
അടുത്തിടെ അല്ല, ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ 'Hawaizaada' കണ്ടു.


I missed that one. How was it?
അല്ല എനിക്ക് നഷ്ടമായി എന്ന്. അവൾ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു?എനിക്ക് അത് നഷ്ടമായി. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു?


It was good. It is based on the story of Shivkar Talpade who invented the first Indian unmanned plane.
അത് നല്ലതാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ ആളില്ലാ വിമാനം ഉണ്ടാക്കിയ ശിവ്കർ താൾപടെ യുടെ കഥ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.


Wow! I like movies which are inspired by real life stories.
വൗ! എനിക്ക് യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ള ചലച്ചിത്രം ഇഷ്ടമാണ്.


' നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് ഒരു സിനിമ കണ്ടിരുന്നോ?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Have you seen any movie recentally?
Have you seen any movie recent?
Have you seen any movie recently?
Have you seen any movie in recent?
ടിപ്
Based on = അടിസ്ഥാനമാക്കി
Real-life incident = യഥാർത്ഥ സംഭവം
'ആ സിനിമ ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതാണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
That movie is based on a real-life incident
That movie is biased on a real-life incident
That movie is base on a real-life incident
That movie is basis on a real-life incident
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
That movie is ______
inspiration by
inspired by
inspire by
inspired from
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
You are such a movie buff, how can you miss such an amazing movie?
നിങ്ങൾ വളരെ അധികം സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ സിനിമ എങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ കഴിയും?


I saw 'dolly ki doli' instead. But that's not the kind of movie I enjoy.
ഞാൻ അതിനു പകരം 'Dolly ki Doli' കണ്ടു. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമ അല്ല.


So which is your favorite movie?
നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാണ്?


My favorite movie is DDLJ.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ DDLJ ആണ്.


Tell me more about it.
അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുക.


'എനിക്ക് രസം തോന്നിയതിൽ ഒരു സിനിമ ആണ് Sholay' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Sholay is not the kind of film that I would enjoy
Sholay is not the kinds of film that I would enjoy
Sholay is not kind of film that I would enjoy
Sholay is not the kind of film who I would enjoy
നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാണ്?
  • movie?
  • favorate
  • your
  • is
  • which
  • favorite
  'ഒരു യുവാവിന്റെയും യുവതിയുടെയും കഥ ആണ് ഇത്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  This storey is about a young man and a young woman.
  This story is about a young man and a young woman.
  This story is for a young man and a young woman.
  This story is by a young man and a young woman.
  'രണ്ടു പേരുടെയും വംശപരമ്പര ഇന്ത്യയിൽ ആണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Both of them are of Indian decent
  Both of them are of Indian descent
  Both of them are of Indian descendant
  Both of them are on Indian decent
  ടിപ്
  Born = ജനിക്കുക

  He was born in India = അവൻ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആണ്
  Raised = വളർത്തുക

  He was born & raised in India = അവൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഇന്ത്യയിൽ ആണ്
  'അവർ Britain ഇൽ ആണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  They were borne & raised in Britain.
  They were borned & raised in Britain.
  They were born & raised in Britain.
  They were born & raise in Britain.
  'രാജും സിമ്രാനും പരസ്പരം യൂറോപ്പിൽ ഒരു മാസം നീണ്ട അവധിയിലാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Raj and Simran met each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran meet each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran are meeting each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran have met each other on a month long trip to Europe.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Raj ______
  play
  plays
  does
  goes
  'സിമ്രാൻ തന്റെ വിവാഹനിശ്ചയം ഇതിനകം കഴിഞ്ഞു എന്ന് രാജിനോട് പറയുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  Simran tells the truth to Raj that she is already engaged
  Simran telling the truth to Raj that she is already engaged
  'തന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  It was her father who had promised his friend
  It was her father who is promised his friend
  It was her father whose promised his friend
  It was her father who will promise his friend
  'സിമ്രാൻ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Simran returns to India to get married to her childhood fiance
  Simran is returning to India to get married to her childhood fiance
  Simran are returning to India to get married to her childhood fiance
  Simran is returns to India to get married to her childhood fiance
  'രാജ് തന്റെ കാമുകിയെ തിരികെ ലഭിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Raj leaves for India to claim his lady love
  Raj leaves for India to claiming his lady love
  Raj leaves for India to claims his lady love
  Raj leaves for India to claimed his lady love
  'രാജ് അവളുടെ പിതാവ് ഒഴികെ എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  Raj impresses everyone accept her father
  Raj impresses everyone except her father
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Raj's true identity gets ______
  revealed
  reveal
  reveals
  സിമ്രാന്റെ അച്ഛൻ അവർ ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രം കാണുന്നു.
  • Simran's
  • sees
  • seeing
  • together
  • their picture
  • father
  ടിപ്
  =
  Prepare to leave = പോകാനുള്ള ഒരുക്കം
  Is about to leave = പോകാൻ പോകുന്നു
  Decide to leave = പോകാനുള്ള തീരുമാനം
  =
  'രാജ് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Raj prepares to leave
  Raj is prepared to leave
  Raj has to leave
  Raj should leave
  'രാജ് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, സിമ്രാന്റെ പിതാവിനു തന്റെ തെറ്റ് മനസിലാകുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  When Raj is about to leave, Simran's father knows his mistake
  When Raj is about to leave, Simran's father realizes his mistake
  'അദ്ദേഹം സിമ്രാനെ രാജിന്റെ കൂടെ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  He allows Simran to leave with Raj
  He is allow Simran to leave with Raj
  Genre തരം
  Action അടി പിടി ഉള്ളത്
  Drama നാടകീയത ഉള്ള സിനിമ
  Suspense അനിശ്ചയം ഉള്ള സിനിമ
  Romance പ്രണയം ഉള്ള സിനിമ
  Comedy തമാശ ഉള്ള സിനിമ
  Thriller അത്യന്തം സ്‌തോഭജനകമായ സിനിമ
  Crime കുറ്റകൃത്യം ഉള്ള സിനിമ
  Horror പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമ
  ടിപ്
  =
  Director = സംവിധായകൻ
  Character = സിനിമയിലെ സന്ദർഭത്തിലുള്ള; കഥാപാത്രം
  Character is played by = കഥാപാത്രം /കഥാപാത്രം ___ ആണ് ചെയ്തത്.
  =
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  Who are the lead actors in the movie?
  ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്?


  The character of Simran is played by Kajol and Raj by Shah Rukh Khan.
  സിമ്രാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാജോൾ ആണ്, രാജിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ആണ്.


  Who is the director of DDLJ?
  DDLJ യുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ്?


  The director is Aditya chopra.
  സംവിധായകൻ ആദിത്യ ചോപ്ര ആണ്.


  'ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ്?' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Who is the director of this movie?
  Who is the direction of this movie?
  Who is the direct of this movie?
  Who is the directs of this movie?
  കേൾക്കുക
  This story is about a young man and a young woman. Both of them are of Indian decent. They were born & raised in Britain.
  ഒരു യുവാവിന്റെയും യുവതിയുടെയും കഥ ആണ് ഇത്.രണ്ടു പേരുടെയും വംശപരമ്പര ഇന്ത്യയിലാണ്. അവർ Britain ഇൽ ആണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും.
  Raj and Simran meet each other on a month long trip to Europe. What begins as pranks and fun and games, ends in love.
  രാജും സിമ്രാനും പരസ്പരം യൂറോപ്പിൽ ഒരു മാസം നീണ്ട അവധിയിലാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. രസമായി തുടങ്ങുന്നത്, കളികൾ എന്നിവയുടെ അവസാനം പ്രണയം ആകുന്നു.
  Simran tells the truth to Raj that she is already engaged. She explains that it was her father who had made this promise to his friend.
  സിമ്രാൻ തന്റെ വിവാഹനിശ്ചയം ഇതിനകം കഴിഞ്ഞു എന്ന് രാജിനോട് പറയുന്നു. തന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
  Simran returns to India to get married to her childhood fiance. Raj also leaves for India to claim her lady love.
  സിമ്രാൻ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു. രാജ് തന്റെ കാമുകിയെ തിരികെ ലഭിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നു
  കേൾക്കുക
  In India, Raj makes an effort and successfully impresses everyone except her father.
  ഇന്ത്യയിൽ, രാജ് അവളുടെ പിതാവ് ഒഴികെ എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു
  Raj's true identity gets revealed when Simran's father sees their picture together.
  സിമ്രാൻടെ അച്ഛൻ അവർ ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രം കാണുന്നതോടെ രാജിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം വെളിപ്പെടുന്നു.
  Raj prepares to leave but Simran's fiance comes to beat him up.
  രാജ് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാൽ സിമ്രാനെ കല്ല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ രാജിനെ തല്ലാൻ വരുന്നു.
  When Raj is about to leave, Simran's father realizes his mistake and allows Simran to leave with Raj.
  രാജ് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, സിമ്രാന്റെ പിതാവിനു തന്റെ തെറ്റ് മനസിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സിമ്രാനെ രാജിന്റെ കൂടെ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്