તમારી સૌથી મનપસંદ મુવી ની કહાની સંભાળતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 184
તમારી સૌથી મનપસંદ મુવી ની કહાની સંભાળતા શીખો
ડાયલોગ સાંભળો
Hey! Have you seen any movie recently?
હેય, શું તમે હાલ માં કોઈ ફિલ્મ જોઈ છે?


Not recently, it was a month back, I saw 'Hawaizaada'.
હાલ માં તો નહીં, એક મહિના પહેલા મે હવાઈજાદા જોઈ હતી.


I missed that one. How was it?
મારાથી તે છૂટી ગયી. તે કેવી હતી?


It was good. It is based on the story of Shivkar Talpade who invented the first Indian unmanned plane.
તે સારી હતી. તે શિવકર તલપદે ની કહાની પર આધારિત છે, જેણે ભારત ના પહેલા માનવ- રહિત વિમાન નો આવિષ્કાર કર્યો છે.


Wow! I like movies which are inspired by real life stories.
વાહ! મને તેવી ફિલ્મો પસંદ છે જે વાસ્તવિક ઘટનાઓ પર આધારિત છે.


'શું તમે હાલ માં કોઈ ફિલ્મ જોઇ છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો?;
Have you seen any movie recentally?
Have you seen any movie recent?
Have you seen any movie recently?
Have you seen any movie in recent?
ટીપ
Based on = પર આધારિત
Real-life incident = વાસ્તવિક ઘટના
'તે ફિલ્મ એક વાસ્તવિક ઘટના પર આધારિત છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો ;
That movie is based on a real-life incident
That movie is biased on a real-life incident
That movie is base on a real-life incident
That movie is basis on a real-life incident
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
That movie is ______
inspiration by
inspired by
inspire by
inspired from
ડાયલોગ સાંભળો
You are such a movie buff, how can you miss such an amazing movie?
તમને તો ફિલ્મો બહુ જ વધારે પસંદ છે, તમે આટલી કમાલ ની ફિલ્મ કેમ છોડી શકો છો?


I saw 'dolly ki doli' instead. But that's not the kind of movie I enjoy.
મે તે સિવાય 'Dolly ki Doli' જોઈ લીધી. પંરતુ તે તે ફિલ્મો માથી નથી જેમાં મને મજા આવે


So which is your favorite movie?
તો તમારી મનપસંદ ફિલ્મ કઈ છે?


My favorite movie is DDLJ.
મારી મનપસંદ ફિલ્મ DDLJ છે.


Tell me more about it.
મને તેના વિષે હજુ વધારે બતાવો.


'Sholay તે ફિલ્મો માથી નથી જેમાં મને મજા આવે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો ;
Sholay is not the kind of film that I would enjoy
Sholay is not the kinds of film that I would enjoy
Sholay is not kind of film that I would enjoy
Sholay is not the kind of film who I would enjoy
તમારી મનપસંદ ફિલ્મ કઈ છે?
  • movie?
  • favorate
  • your
  • is
  • which
  • favorite
  'આ કહાની એક નવયુવાન છોકરા અને એક નવયુવાન છોકરી ની છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો ;
  This storey is about a young man and a young woman.
  This story is about a young man and a young woman.
  This story is for a young man and a young woman.
  This story is by a young man and a young woman.
  'તે બંને નૂ મૂળ ભારત છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતાર પસંદ કરો ;
  Both of them are of Indian decent
  Both of them are of Indian descent
  Both of them are of Indian descendant
  Both of them are on Indian decent
  ટીપ
  Born = પેદા થવું

  He was born in India = તે ભારત માં પેદા થયો હતો.
  Raised = મોટું થવું/મોટું કરવું

  He was born & raised in India = તે ભારત માં પેદા અને મોટો થયો હતો
  'તેઓ Britain માં પેદા અને મોટા થયા હતા.' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  They were borne & raised in Britain.
  They were borned & raised in Britain.
  They were born & raised in Britain.
  They were born & raise in Britain.
  'રાજ અને સિમરન એક બીજા ને, એક મહિના ની લાંબી યુરોપ ની રજાઓ પર મળે છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Raj and Simran met each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran meet each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran are meeting each other on a month long trip to Europe.
  Raj and Simran have met each other on a month long trip to Europe.
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  Raj ______
  play
  plays
  does
  goes
  'સિમરન રાજ ને સચ્ચાઈ બતાવે છે કે તેની સગાઈ પહેલા જ થઈ ચૂકી છે. '
  નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
  Simran tells the truth to Raj that she is already engaged
  Simran telling the truth to Raj that she is already engaged
  'તે તેના પિતા હતા જેઓએ પોતાના મિત્ર ને વચન આપ્યું હતું. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  It was her father who had promised his friend
  It was her father who is promised his friend
  It was her father whose promised his friend
  It was her father who will promise his friend
  'સિમરન પોતાના બાળપણ ના મંગેતર સાથે લગ્ન કરવા માટે ભારત પાછી આવી છે '
  નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
  ;
  Simran returns to India to get married to her childhood fiance
  Simran is returning to India to get married to her childhood fiance
  Simran are returning to India to get married to her childhood fiance
  Simran is returns to India to get married to her childhood fiance
  'રાજ પોતાની પ્રેમિકા ને પાછી લાવવા માટે ભારત માટે નીકળે છે '
  નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
  ;
  Raj leaves for India to claim her lady love
  Raj leaves for India to claiming her lady love
  Raj leaves for India to claims her lady love
  Raj leaves for India to claimed her lady love
  'રાજ, તેના પિતા ના સિવાય બધાને પ્રભાવિત કરી દે છે '
  નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
  Raj impresses everyone accept her father
  Raj impresses everyone except her father
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
  Raj's true identity gets ______
  revealed
  reveal
  reveals
  સિમરન ના પિતા તેમની સાથે તસવીર જોઈ લે છે.
  • Simran's
  • sees
  • seeing
  • together
  • their picture
  • father
  ટીપ
  =
  Prepare to leave = જવાની તૈયારી
  Is about to leave = જવાનો છે
  Decide to leave = જવાનો નિર્ણય
  =
  'રાજ જવા ની તૈયારી કરી લે છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  Raj prepares to leave
  Raj is prepared to leave
  Raj has to leave
  Raj should leave
  'જ્યારે રાજ જવાનો હોય છે ત્યારે સિમરન ના પિતા ને તેની ભૂલ નો અહેસાસ થાય છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
  When Raj is about to leave, Simran's father knows his mistake
  When Raj is about to leave, Simran's father realizes his mistake
  'તે સિમરન ને રાજ ની સાથે જવા માટે અનુમતિ આપે છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
  He allows Simran to leave with Raj
  He is allow Simran to leave with Raj
  Genre રચના પધ્ધતિ
  Action માર-ફાડ વાળી
  Drama નાટક વાળી ફિલ્મ
  Suspense રહસ્ય વાળી ફિલ્મ
  Romance પ્યાર વાળી ફિલ્મ
  Comedy હાસ્ય મજાક વાળી ફિલ્મ
  Thriller રોમાંચક ફિલ્મ
  Crime અપરાધ પર આધારિત ફિલ્મ
  Horror ભયજનક ફિલ્મ
  ટીપ
  =
  Director = નિર્દેશક
  Character = ફિલ્મો ના સંદર્ભ માં; પાત્ર
  Character is played by = કિરદાર/પાત્ર ___ ની દ્વારા નિભાવાય છે.
  =
  ડાયલોગ સાંભળો
  Who are the lead actors in the movie?
  ફિલ્મ ના મુખ્ય અભિનેતા કોણ છે?


  The character of Simran is played by Kajol and Raj by Shah Rukh Khan.
  સિમરન નું પાત્ર કાજોલે અને રાજ નું પાત્ર શાહરુખ ખાને નિભાવ્યું છે.


  Who is the director of DDLJ?
  DDLJ નો નિર્દેશક કોણ છે?


  The director is Aditya chopra.
  નિર્દેશક છે આદિત્ય ચોપડા.


  'આ ફિલ્મ નો નિર્દેશક કોણ છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  Who is the director of this movie?
  Who is the direction of this movie?
  Who is the direct of this movie?
  Who is the directs of this movie?
  સાંભળો
  This story is about a young man and a young woman. Both of them are of Indian decent. They were born & raised in Britain.
  આ કહાની એક નવયુવાન છોકરા અને નવયુવાન છોકરી ની છે. તે બંનેના મૂળ ભારતીય છે. તેઓ Britainમાં પેદા અને મોટા થયા હતા.
  Raj and Simran meet each other on a month long trip to Europe. What begins as pranks and fun and games, ends in love.
  રાજ અને સિમરન એકબીજા ને, એક મહિના ની લાંબી યુરોપ ની રજાઓ પર મળ્યા હતા. જેની શરૂઆત મસ્તી, મજાક અને રમત થી થાય છે અને તેનો અંત પ્યાર માં થયો.
  Simran tells the truth to Raj that she is already engaged. She explains that it was her father who made this promise to his friend.
  સિમરન રાજ ને સચ્ચાઈ બતાવે છે કે તેની સગાઈ પહેલા જ થઈ ગઈ છે. તે સમજાવે છે કે તે તેના પિતા હતા જેઓએ પોતાના મિત્ર ને વચન આપ્યું હતું.
  Simran returns to India to get married to her childhood fiance. Raj also leaves to India to claim her lady love.
  સિમરન ભારત પાછી આવે છે પોતાના બાળપણ ના મંગેતર સાથે લગ્ન કરવા માટે અને રાજ પણ ભારત માટે નીકળે છે પોતાની પ્રેમિકા ને પાછી લાવવા માટે.
  સાંભળો
  In India, Raj makes an effort and successfully impresses everyone except her father.
  ભારત માં, રાજ કોશિશ કરે છે અને સફળતાપૂર્વક બધાને પ્રભાવિત કરી દે છે, તેના પિતા સિવાય.
  Raj's true identity gets revealed when Simran's father sees their picture together.
  રાજ ની અસલિયત સામે આવે છે જ્યારે સિમરન ના પિતા તે બંને ની સાથે તસવીર જોઈ લે છે.
  Raj prepares to leave but Simran's fiance comes to beat him up.
  રાજ જવાની તૈયારી કરે છે પરંતુ સિમરન નો મંગેતર તેને મારવા આવી જાય છે.
  When Raj is about to leave, Simran's father realizes his mistake and allows Simran to leave with Raj.
  જ્યારે રાજ જવાનો હોય છે, ત્યારે સિમરન ના પિતાને પોતાની ભૂલ નો અહેસાસ થાય છે અને તે સિમરન ને રાજ સાથે જવા માટે અનુમતિ આપે છે.
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ