Past perfect vs. present perfect practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 185
Past perfect vs. present perfect practice
टिप
When I went to the park, I found that my car had been stolen = जेव्हा मी पार्क मध्ये गेलो तेव्हा मला कळले कि माझी गाडी चोरी झाली होती.
जर एखादी घटना भूतकाळात झालेल्या एका निश्चित वेळी झाली असेल तर Past perfect tense चा वापर होतो.
अशा वाक्यांमध्ये दोन घटनांना दर्शविले जाते.
पहिल्या घडलेल्या घटनेला Past perfect मध्ये आणि नंतर च्या घटनेला नेहमी Past tense ने दर्शविले जाते.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
When I ______
had done
had do
have done
had doing
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
hadn't eat
hadn't ate
hadn't eaten
hadn't eating
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
has learnt
have learnt
had learn
had learnt
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
When we ______
arrive
arrives
arrived
arriving
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
has been
have been
had been
are
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
has visited
had visited
have visited
had visit
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My husband ______
has already eaten
have already eaten
has already eat
had already eaten
'मी माझे काम आत्ताच संपवले आहे, त्यामुळे मी आता खूप थकली आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I has just finished my work, so I am very tired right now
I have just finished my work, so I am very tire right now
I have just finish my work, so I am very tired right now
I have just finished my work, so I am very tired right now
'जेव्हा मी तिला फोन केला ती झोपी गेली होती' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
When I called her up, she had sleep
When I called her up, she had slept
When I call her up, she had slept
When I called him up, she had slept
'जेव्हा मी रेफ्रिजरेटर खोलला तेव्हा मला आढळले कि कोणीतरी केकचा शेवटचा तुकडा खाऊन टाकला होता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
When I open the refrigerator, I discovered that someone had eaten the last piece of cake
When I opened the refrigerator, I discovered that someone had eat the last piece of cake
When I opened the refrigerator, I discovered that someone had eaten the last piece of cake
When I opened the refrigerator, I discovered that someone has eaten the last piece of cake
'ती परीक्षेत नापास झाली कारण तिने अभ्यास केला नव्हता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
She failed the test because she hadn't studied
She fail the test because she hadn't studied
She failed the test because she hadn't study
She fails the test because she hadn't studied
रात्रीच्या शेवट पर्यंत, जॉन पार्टी मध्ये सगळ्यांना भेटला होता.
  • at the party
  • John had met
  • John had meeten
  • everyone
  • with each
  • By the end of the night,
  माझी मागील महिन्यातील रिओ ट्रिप च्या आधी मी कधी ब्राझिलियन जेवण खाल्ले नव्हते.
  • my trip to Rio
  • had never had
  • until
  • Brazilian food,
  • last month
  • I
  ते घरी जाऊ शकले नाहीत कारण त्यांनी आपल्या चाव्या गाडीमध्ये बंद केल्या होत्या.
  • they had locked
  • drive home because
  • They couldn't
  • their keys
  • they have locked
  • in the car
  लादी घाण करू नको, माझ्या आईने आताच घराची स्वच्छता केली आहे.
  • cleaned the house
  • dirty the floor,
  • my mother has
  • Don't
  • just
  • clean the house
  मागच्या आठवड्यात माझी सचिन बरोबर भेट खूप छान होती, पण त्याने मला तेव्हापासून फोन केला नाही.
  • on my date
  • he hasn't called
  • I had a great time
  • but
  • with Sachin last week,
  • me since then
  पार्टी संपेपर्यंत त्यांनी पुष्कळ बियर पिली होती.
  • the party got over
  • a lot of beer
  • by the time
  • They had had
  • They are had
  • from the time
  आम्ही अजूनपर्यंत नवीन इंग्रजीच्या शिक्षकांना भेटलो नाही.
  मी कधी समुद्री जेवण खाल्ले नाही
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द