Simple past vs. past perfect
try Again
Tip1:hello
Lesson 186
Simple past vs. past perfect
टिप
I was hungry because I had skipped breakfast = मी भुकेलेलो होतो कारण मी नाष्टा केला नव्हता
Activity 1: I had skipped breakfast - आपण नाष्टा आधी केला नव्हता
=
Activity 2: I was hungry - आपण भुकेलेले होता.
Activity 2 नंतर झाली, आपण नाष्टा आधी केला नाही, त्यामुळे नंतरआपण भुकेलेले होता.
जी activity आधी झाली असेल Past perfect tense मध्ये दर्शविली जाते आणि जी नंतर झाली आहे ती Simple past मध्ये दर्शविली जाते.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The train had already left when we ______
had arrived
arrived
have arrived
arrive
जेव्हा त्याचा फोन आला, मी माझे जेवण आधीच खाल्ले होते.
  • callen
  • I had already
  • called
  • ate my dinner
  • eaten my dinner
  • when he
  'तिने सल्ला देण्याआधी मी गोव्याला जाण्याविषयी विचार केला नव्हता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I hadn't thought of going to Goa before she suggested it
  I did not think of going to Goa before she had suggested it
  I did not thought of going to Goa before she had suggested it
  I haven't thought of going to Goa before she suggested it
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We ______
  started
  had started
  have started
  were start
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  When I came back, I saw that someone ______
  stole
  had stolen
  stolen
  had stole
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I was very hungry because I ______
  did not eat
  haven't eaten
  hadn't eaten
  hadn't ate
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  was upset
  had upset
  was upsetted
  have upset
  त्यांनी डीवीडी परत केली होती, त्यामुळे आम्ही तिला उधार घेऊ शकलो नाही.
  • they had
  • so we couldn't
  • the DVD,
  • returned
  • borrowed it
  • borrow it
  त्याने त्याचे सर्व पैसे गमावले होते, त्यामुळे तो घर विकत घेऊ शकला नाही.
  • He had losen
  • couldn't
  • buy a house
  • all his money
  • He had lost
  • that's why he
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He had finished all the work, that's why he ______
  could had relaxed
  could relax
  could relaxed
  had relax
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The girls were upset because they ______
  had lost
  had loosed
  had losted
  were lost
  तो अस्वस्थ होता कारण त्याने मुलाखतीची तयारी केली नव्हती.
  • for the interview
  • He was tensed
  • he did not prepare
  • he hadn't prepared
  • He had tensed
  • because
  ती आनंदी होती कारण तिने परीक्षा उत्तीर्ण केली होती
  • she had happy
  • she was happy
  • because she
  • was cleared
  • had cleared
  • the exam
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She could not ______
  lend
  lent
  lended
  lented
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द