Simple past vs. past perfect
try Again
Tip1:hello
Lesson 186
Simple past vs. past perfect
टिप
I was hungry because I had skipped breakfast = म भोको थिए किनभने मैले नाश्ता खाएको थिइन.
Activity 1: I had skipped breakfast - तपाईले नाश्ता गर्नु भएको थिएन.
=
Activity 2: I was hungry - तपाई भोको हुनुहुन्थ्यो.
Activity 2 पछी भयो, तपाईंले पहिले नाश्ता खानुभएन, त्यसैले पछी तपाई भोको हुनु भयो.
जुन activity पहिले भएको थियो त्यो Past perfect tense मा दर्शाइन्छ र जुन पछी भयो त्यो Simple past मा दर्शाइन्छ.
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
The train had already left when we ______
had arrived
arrived
have arrived
arrive
जब उसको फोन आयो, मैले खाना खाइसकेको थिए.
  • callen
  • I had already
  • called
  • ate my dinner
  • eaten my dinner
  • when he
  'उसले सुझाव दिनु अगाडि मैले गोवा जाने बारे सोचेको थिइन. ' को अंग्रेज़ी मा अनुवादको चयन गर्नुहोस्.;
  I hadn't thought of going to Goa before she suggested it.
  I did not think of going to Goa before she had suggested it.
  I did not thought of going to Goa before she had suggested it.
  I haven't thought of going to Goa before she suggested it.
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  We ______
  started
  had started
  have started
  were start
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  When I came back, I saw that someone ______
  stole
  had stolen
  stolen
  had stole
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I was very hungry because I ______
  did not eat
  haven't eaten
  hadn't eaten
  hadn't ate
  मिसिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये.
  I ______
  was upset
  had upset
  was upsetted
  have upset
  उनीहरुले डीवीडी फिर्ता गरी सकेका थिए त्यसैले हामी उधारो लिन सकेनौं.
  • they had
  • so we couldn't
  • the DVD,
  • returned
  • borrowed it
  • borrow it.
  उहाँले आफ्नो सबै पैसा गुमाउनु भयो त्यसैले उहाँले घर किन्न सक्नु भएन.
  • He had losen
  • couldn't
  • buy a house.
  • all his money
  • He had lost
  • that's why he
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  He had finished all the work, that's why he ______
  could had relaxed
  could relax
  could relaxed
  had relax
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  The girls were upset because they ______
  had lost
  had loosed
  had losted
  were lost
  उनी आत्तेकी थिइन किनभने उनीले इंटरव्यू को तयारी गरेकी थिइनन्.
  • for the interview.
  • He was tensed
  • he did not prepare
  • he hadn't prepared
  • He had tensed
  • because
  उनी खुशी थिइन किनभने उसले परीक्षा पास गरेकी थिइन.
  • she had happy
  • she was happy
  • because she
  • was cleared
  • had cleared
  • the exam.
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  She could not ______
  lend
  lent
  lended
  lented
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द