छुट्टि बारे कुराकानी गर्न सिक्नु
try Again
Tip1:hello
Lesson 188
छुट्टि बारे कुराकानी गर्न सिक्नु
'पछिल्लो वर्ष म आफ्नो परिवार सँग छुट्टीमा गएको थिए.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Last year, I went on a holiday with my family.
Last year, I gone on a holiday with my family.
Last year, I goed on a holiday with my family.
Last year, I go on a holiday with my family.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
We went to Goa and ______
stay
stayed
were stay
stays
रिसोर्टमा गर्नको लागि धेरै चीज थियो.
  • a lot of
  • to do at
  • were
  • the resort.
  • things
  • there
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  We ______
  went for a walk
  were go for a walk
  were gone for a walk
  gone for a walk
  टिप
  To take a walk = पैदल घुम्न जानु
  To go for a walk = पैदल घुम्न जानु
  यी दुवै वाक्यहरुको अर्थ समान हुन्छ.
  'हामीले हरेक दिन नाश्ता रिसोर्टको रेस्टुरेन्टमा गर्यौं.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  We had our breakfast at the resort's restaurant every day.
  We have our breakfast at the resort's restaurant every day.
  We were have our breakfast at the resort's restaurant every day.
  We were had our breakfast at the resort's restaurant every day.
  हामी गोवाको सबै प्रसिद्ध पर्यटकिय स्थलहरु घुम्यौं.
  • all the famous
  • Goa.
  • We
  • tourist destinations in
  • visited
  • were visit
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  We even ______
  walk
  rode
  drove
  dived
  गोवामा आराम गर्न को लागि धेरै स्थानहरु छन्.
  • their
  • relax in Goa.
  • are
  • a lot of places
  • to
  • there
  'नजिकै एउटा द्वीप थियो जहाँ हामीले डुबुल्की लाउन सिक्यौं.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
  There was an island nearby, where we learned to dive
  Their was an island nearby, where we learned to dive
  There an island nearby, where we learned to dive
  There had an island nearby, where we learned to dive
  'शहरको वरिपरि ड्राइव गर्न, हामीले एउटा जीप भाडामा लिएका थियौं.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
  We had hired a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to drove around the city.
  We had hire a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to driving around the city.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Beaches are a great place ______
  relax
  to relax
  to relaxing
  to relaxed
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Goa is the most beautiful place that ______
  I have ever visit
  I have ever visited
  I am ever visit
  I have ever been visited
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  What is ______
  the excitingest
  the most exciting
  most exciting
  the excitinggest
  हाम्रो होटल समुद्र तट बाट मात्र पाँच मिनट टाढा थियो.
  • us hotel
  • our hotel
  • away
  • only five minutes
  • was
  • from the beach.
  पर्यटकिय स्थल
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  We went sightseeing ______
  around
  above
  on
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  We ______
  were met
  met
  meeted
  is met
  स्थानीय मानिसहरु
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  We had ______
  a great time
  the great time
  a great times
  great time
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द