ଛୁଟି ବିଷୟରେ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ
try Again
Tip1:hello
Lesson 188
ଛୁଟି ବିଷୟରେ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ
'ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ସହିତ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲି.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
Last year, I went on a holiday with my family.
Last year, I gone on a holiday with my family.
Last year, I goed on a holiday with my family.
Last year, I go on a holiday with my family.
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
We went to Goa and ______
stay
stayed
were stay
stays
ରିସର୍ଟ୍ ରେ କରିବାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା.
  • a lot of
  • to do at
  • were
  • the resort.
  • things
  • there
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  We ______
  went for a walk
  were go for a walk
  were gone for a walk
  gone for a walk
  ଟିପ୍
  To take a walk = ଟହଲିବା
  To go for a walk = ଟହଲିବା
  ଏହି ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମାନ.
  'ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳଖିଆ ଟା ରେସର୍ଟ୍ ର ରେସ୍ଟୋରନ୍ଟ୍ ରେ କରିଲୁ. ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
  We had our breakfast at the resort's restaurant every day.
  We have our breakfast at the resort's restaurant every day.
  We were have our breakfast at the resort's restaurant every day.
  We were had our breakfast at the resort's restaurant every day.
  ଆମେ ଗୋୱା ର ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ର ଭ୍ରମଣ କରିଲୁ.
  • all the famous
  • Goa
  • We
  • tourist destinations in
  • visited
  • were visit
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  We even ______
  walk
  rode
  drove
  dived
  ଗୋୱା ରେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି.
  • their
  • relax in Goa.
  • are
  • a lot of places
  • to
  • there
  'ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦ୍ବୀପ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ପାଣି କୁ ଡାଇଭ୍ କରିବା ଶିଖିଲୁ.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
  There was an island nearby, where we learned to dive.
  Their was an island nearby, where we learned to dive.
  There an island nearby, where we learned to dive.
  There had an island nearby, where we learned to dive.
  'ସହର ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀପ୍ ଭଡା ରେ ନେଇ ଥିଲୁ.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
  We had hired a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to drove around the city.
  We had hire a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to driving around the city.
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  Beaches are a great place ______
  relax
  to relax
  to relaxing
  to relaxed
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  Goa is the most beautiful place that ______
  I have ever visit
  I have ever visited
  I am ever visit
  I have ever been visited
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  What is ______
  the excitingest
  the most exciting
  most exciting
  the excitinggest
  ଆମ ହୋଟେଲ୍ ସମୁଦ୍ର କୁଳରୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦୁର ରେ ଥିଲା.
  • us hotel
  • our hotel
  • away
  • only five minutes
  • was
  • from the beach.
  ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  We went sightseeing ______
  around
  above
  on
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  We ______
  were met
  met
  meeted
  is met
  ସ୍ଥାନିୟ ଲୋକ
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  We had ______
  a great time
  the great time
  a great times
  great time
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ