సెలవుల గురించి మాట్లాడడం తెలుసుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 188
సెలవుల గురించి మాట్లాడడం తెలుసుకోండి
'కిందటి సంవత్సరం నేను నా కుటుంబంతో సెలవలకి వెళ్ళాను' సరైన ఇంగ్లీష అనువాదం ఎంచుకోండి;
Last year, I went on a holiday with my family
Last year, I gone on a holiday with my family
Last year, I goed on a holiday with my family
Last year, I go on a holiday with my family


సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
We went to Goa and ______
stay
stayed
were stay
stays
చెయ్యడానికి రిసార్ట్ లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి
  • a lot of
  • to do at
  • were
  • the resort
  • things
  • there
  సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
  We ______
  went for a walk
  were go for a walk
  were gone for a walk
  gone for a walk
  చిట్కా
  To take a walk = నడవడానికి వెళ్ళడం
  To go for a walk = నడవడానికి వెళ్ళడం
  ఈ రెండు వాక్యల అర్థం ఒక్కటే
  'మేము ప్రతిరోజూ మా ఫలహారం రిసార్ట్ రెస్టారెంట్ లో చేశాము' సరైన ఇంగ్లీష అనువాదం ఎంచుకోండి;
  We had our breakfast at the resort's restaurant every day
  We have our breakfast at the resort's restaurant every day
  We were have our breakfast at the resort's restaurant every day
  We were had our breakfast at the resort's restaurant every day
  మేము గోవా లోని అన్ని ప్రసిద్ధమైన పర్యటక స్థలాలని సందర్శించాము.
  • all the famous
  • Goa
  • We
  • tourist destinations in
  • visited
  • were visit
  సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
  We even ______
  walk
  rode
  drove
  dived
  గోవాలో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి చాలా ప్రదేశాలు ఉన్నాయి
  • their
  • relax in Goa
  • are
  • a lot of places
  • to
  • there
  'అక్కడకి దగ్గరలోనే ఉన్న ఒక ద్వీపంలో, మేము మునకలు వేయ్యడం నేర్చుకున్నాము' సరైన ఇంగ్లీష అనువాదం ఎంచుకోండి;
  There was an island nearby, where we learned to dive
  Their was an island nearby, where we learned to dive
  There an island nearby, where we learned to dive
  There had an island nearby, where we learned to dive
  'సిటీ అంతా తిరగడానికి మేము ఒక జీపు అద్దేకు తీసుకున్నాము.' సరైన ఇంగ్లీష అనువాదం ఎంచుకోండి;
  We had hired a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to drove around the city.
  We had hire a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to driving around the city.
  సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
  Beaches are a great place ______
  relax
  to relax
  to relaxing
  to relaxed
  సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
  Goa is the most beautiful place that ______
  I have ever visit
  I have ever visited
  I am ever visit
  I have ever been visited
  సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
  What is ______
  the excitingest
  the most exciting
  most exciting
  the excitinggest
  మా హోటల్ సముద్ర తీరం నుండి కేవలం 5 నిమిషాల దూరంలో ఉంది
  • us hotel
  • our hotel
  • away
  • only five minutes
  • was
  • from the beach
  పర్యాటక ప్రదేశాలు
  సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
  We went sightseeing ______
  around
  above
  on
  సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
  We ______
  were met
  met
  meeted
  is met
  స్థానిక ప్రజలు
  సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
  We had ______
  a great time
  the great time
  a great times
  great time
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం