അവധികളെക്കുറിച്ച് സംഭാഷണം നടത്താൻ പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 188
അവധികളെക്കുറിച്ച് സംഭാഷണം നടത്താൻ പഠിക്കുക
'കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധിക്കാലത്തിനു പോയി.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
Last year, I went on a holiday with my family
Last year, I gone on a holiday with my family
Last year, I goed on a holiday with my family
Last year, I go on a holiday with my family
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
We went to Goa and ______
stay
stayed
were stay
stays
റിസോർട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
  • a lot of
  • to do at
  • were
  • the resort
  • things
  • there
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  We ______
  went for a walk
  were go for a walk
  were gone for a walk
  gone for a walk
  ടിപ്
  To take a walk = നടക്കാൻ പോകുക
  To go for a walk = നടക്കാൻ പോകുക
  രണ്ടു വാക്യത്തിന്റെയും അർത്ഥം ഒന്നാണ്
  'ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിലെ റസ്റ്റോറന്റിൽ ആണ് ദിവസേന പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  We had our breakfast at the resort's restaurant every day
  We have our breakfast at the resort's restaurant every day
  We were have our breakfast at the resort's restaurant every day
  We were had our breakfast at the resort's restaurant every day
  നാം ഗോവയിലെ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു.
  • all the famous
  • Goa
  • We
  • tourist destinations in
  • visited
  • were visit
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  We even ______
  walk
  rode
  drove
  dived
  വിശ്രമിക്കാൻ ഗോവയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്.
  • their
  • relax in Goa
  • are
  • a lot of places
  • to
  • there
  'ഞങ്ങൾ മുങ്ങാൻ പഠിച്ചത് അടുത്ത് ഒരു ദ്വീപിൽ ആയിരുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  There was an island nearby, where we learned to dive
  Their was an island nearby, where we learned to dive
  There an island nearby, where we learned to dive
  There had an island nearby, where we learned to dive
  'നഗരം ചുറ്റും കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ജീപ്പ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  We had hired a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to drove around the city.
  We had hire a jeep to drive around the city.
  We had hired a jeep to driving around the city.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Beaches are a great place ______
  relax
  to relax
  to relaxing
  to relaxed
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Goa is the most beautiful place that ______
  I have ever visit
  I have ever visited
  I am ever visit
  I have ever been visited
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  What is ______
  the excitingest
  the most exciting
  most exciting
  the excitinggest
  നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അഞ്ചു മിനിറ്റ് അകലെ ആയിരുന്നു ബീച്ച്.
  • us hotel
  • our hotel
  • away
  • only five minutes
  • was
  • from the beach
  വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  We went sightseeing ______
  around
  above
  on
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  We ______
  were met
  met
  meeted
  is met
  നാട്ടുകാർ
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  We had ______
  a great time
  the great time
  a great times
  great time
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്