A vacation in Shimla: Object pronouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 189
A vacation in Shimla: Object pronouns
टिप
I = मी
'I' वाक्याचा 'subject' (कर्ता) असतो. eg: I went to Shimla (मी शिमल्याला गेलो)
Me = मला
Eg: Sachin came to visit me in Shimla.
'Me' वाक्याचा 'object' आहे.
'Me' एक Object pronoun आहे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Ria came to Shimla to visit ______
I
my
me
mine
'जेव्हा ती मला भेटली तेव्हा ती म्हणाली \'आपल्याला भेटून छान वाटले\'' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
When she met me, she said \'Nice to meet you\'
When she met I, she said \'Nice to meet you\'
When she met me, she said \'Nice to meet your\'
When she met me, she said \'Nice to meet yours\'
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I showed ______
she
her
hers
to her
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Sachin accompanied us, and Ria was very nice to ______
his
he
him
she
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
A lot of people were playing in the snow and Ria enjoyed watching ______
they
their
them
at them
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My mother prepared Indian food for ______
we
our
us
ours
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Ria liked my parents, and thanked ______
him
her
them
you
रियाला आमच्यासोबत शिमला फिरून चांगले वाटले
  • enjoyed
  • us
  • visiting Shimla
  • we
  • with
  • Ria
  मी तिला विमानतळावर सोडले
  • off at
  • dropped
  • she
  • the airport
  • her
  • I
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Ria liked my parents and she sent ______
  them
  to them
  to they
  their
  मी तिला आमच्यासाठी इंग्रजी चहा आणण्यास सांगितले
  • her
  • we
  • I asked
  • to send
  • English tea for
  • us
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द