A vacation in Shimla: Object pronouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 189
A vacation in Shimla: Object pronouns
ଟିପ୍
I = ମୁଁ
'I' ବାକ୍ୟର 'subject' (କର୍ତ୍ତା) ଥାଏ. eg: I went to Shimla (ମୁଁ ଶିମଲା ଯାଇଥିଲି).
Me = ମତେ
Eg: Sachin came to visit me in Shimla. 'Me' ବାକ୍ୟର 'object'. 'ମୁଁ' ଗୋଟେ object pronoun ଅଟେ.
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Ria came to Shimla to visit ______
I
my
me
mine
'ଯେବେ ତାର ମୋ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ସେ କହିଲା \'ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭଲ ଲାଗିଲା\'.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
When she met me, she said \'Nice to meet you\'.
When she met I, she said \'Nice to meet you\'.
When she met me, she said \'Nice to meet your\'.
When she met me, she said \'Nice to meet yours\'.
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
I showed ______
she
her
hers
to her
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Sachin accompanied us, and Ria was very nice to ______
his
he
him
she
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
A lot of people were playing in the snow and Ria enjoyed watching ______
they
their
them
at them
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
My mother prepared Indian food for ______
we
our
us
ours
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Ria liked my parents, and thanked ______
him
her
them
you
ରିୟାକୁ ଆମ ସହିତ ଶିମଲା ବୁଲିକି ଭଲ ଲାଗିଲା.
  • enjoyed
  • us.
  • visiting Shimla
  • we
  • with
  • Ria
  ମୁଁ ତାକୁ ଏଆରପୋର୍ଟ୍ ରେ ଛାଡିଦେଲି.
  • off at
  • dropped
  • she
  • the airport.
  • her
  • I
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  Ria liked my parents and she sent ______
  them
  to them
  to they
  their
  ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଚା' ପଠେଇବା ପାଇଁ କହିଲି.
  • her
  • we
  • I asked
  • to send
  • English tea for
  • us.
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ