A vacation in Shimla: object pronouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 189
A vacation in Shimla: object pronouns
చిట్కా
I = నేను
'I' వాక్యం యొక్క'subject' (కర్త) అవుతుంది. eg: I went to Shimla (నేను షిమ్లా వెళ్ళాను )
Me = నాకు/నన్ను
Eg: Sachin came to visit me in Shimla. 'Me' అనేది వాక్యం యొక్క 'object' .'Me' ఒక object pronoun.
సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
Ria came to Shimla to visit ______
I
my
me
mine
'తను నన్ను కలిసినప్పుడు,\'మిమ్మల్ని కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది\' అన్నది.' సరైన ఇంగ్లీష అనువాదం ఎంచుకోండి
;
When she met me, she said \'Nice to meet you\'
When she met I, she said \'Nice to meet you\'
When she met me, she said \'Nice to meet your\'
When she met me, she said \'Nice to meet yours\'
సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
I showed ______
she
her
hers
to her
సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
Sachin accompanied us, and Ria was very nice to ______
his
he
him
she
సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
A lot of people were playing in the snow and Ria enjoyed watching ______
they
their
them
at them
సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
My mother prepared Indian food for ______
we
our
us
ours
సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
Ria liked my parents, and thanked ______
him
her
them
you
రీయ మాతో కలిసి షిమ్లా చూడటాన్ని ఆస్వాదించింది.
  • enjoyed
  • us
  • visiting Shimla
  • we
  • with
  • Ria
  నేను తనని విమానాశ్రయంలో దిగబెట్టాను.
  • off at
  • dropped
  • she
  • the airport
  • her
  • I
  సరైన పదన్ని ఎంచుకోని మిస్సైన పదాంలో పూరించండి
  Ria liked my parents and she sent ______
  them
  to them
  to they
  their
  నేను తనని మాకోసం ఇంగ్లీష్ టీ పంపమని అడిగాను
  • her
  • we
  • I asked
  • to send
  • English tea for
  • us
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం