Donut નું વર્ણન કરતા
try Again
Tip1:hello
Lesson 19
Donut નું વર્ણન કરતા
ટીપ
=
How many (કેટલો/કેટલી/કેટલા/કેટલું) ગણનીય સંજ્ઞાઓ ના વિષય માં પૂછવા માટે ઉપયોગ થાય છે
=
How many=કેટલા
bags=બૈગ્સ/ બિસ્તરા
'કેટલા બિસ્તરા' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
How much bags
Which bags
What bags
How many bags
How many=કેટલી
યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો.
How many ______
car
is cars
cars
How many=કેટલા
How many=કેટલા
bags=બૈગ્સ/ બિસ્તરા
are=છે
there=ત્યાં
'પાર્ટી માં કેટલા મિત્રો છે? ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
How many friends are there at the party?
How many friends at the party?
How much friends are there at the party?
How many friend are there at the party?
યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
How many bags ______
is
has
યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
How many bags are ______
them
their
How many=કેટલી
languages=ભાષાઓ
do=છે / છો
you=તમે
'કેટલી ભાષાઓ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
How much languages
Which languages
What languages
How many languages
'તમે કેટલી ભાષાઓ બોલો છો? ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
How many languages do you speak?
How many language do you speak?
How languages do you speak?
How many language do speak?
સાંભળો
: Hi! How are you?
: હાય! તમે કેમ છો?


: I am fine.
: હું બરાબર છું


: How many languages do you speak?
: તમે કેટલી ભાષાઓ બોલો છો?


: I speak 2 languages. I speak English and Hindi
: હું 2 ભાષાઓ બોલું છુ. હું અંગ્રેજી અને હિન્દી બોલું છું.


તેણી કેટલી ભાષાઓ બોલે છે?
  • how many
  • languages
  • ?
  • does
  • speak
  • she
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તેણી કેટલી ભાષાઓ બોલે છે?
  How many=કેટલા
  brothers=ભાઈઓ
  do=છે
  'તમારી પાસે / તમારે / તમારા કેટલા ભાઈઓ છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  How many brothers you have?
  How much brothers do you have?
  How many brothers do you have?
  How many brothers does you have?
  તમારી પાસે / તમારે / તમારા કેટલા બાળકો છે?
  • how many
  • children
  • you have
  • ?
  • do
  • childrens
  સાંભળો
  : Hi! Good evening
  હાય! શુભ સાંજે


  : Hello
  હૈલો


  : How many children do you have?
  તમારે / તમારા કેટલા બાળકો છે?


  : I have two children
  મારે બે બાળકો છે


  ' માં કેટલા હવાઈ અડ્ડા / હવાઈ મથક છે?' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  How many airports are there in ?
  How much airports are there in ?
  How many airports there are in ?
  How many airports in ?
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો.
  How many airports ______
  are
  there are
  How many=કેટલા
  bags=બિસ્તરા
  do=
  you=છે
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  How many cars ______
  you have
  you has
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તમારી પાસે કેટલી ગાડીઓ છે?
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ