Donut चे वर्णन करणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 19
Donut चे वर्णन करणे
टिप
=
How many (किती) मोजनीय नामांविषयी विचारण्यासाठी वापरले जाते
=
How many=किती
bags=बॅग्स / पिशव्या
'किती पिशव्या' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How much bags
Which bags
What bags
How many bags
How many=किती
योग्य शब्द निवडा
How many ______
car
is cars
cars
How many=किती
How many=किती
bags=बॅग्स / पिशव्या
are=आहेत
there=तिथे
'पार्टी मध्ये किती मित्र/मैत्रिणी आहेत?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How many friends are there at the party?
How many friends at the party?
How much friends are there at the party?
How many friend are there at the party?
योग्य शब्द निवडा
How many bags ______
is
has
योग्य शब्द निवडा
How many bags are ______
them
their
How many=किती
languages=भाषा
do=आहेत
you=आपण
'किती भाषा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How much languages
Which languages
What languages
How many languages
'आपण किती भाषा बोलता?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How many languages do you speak?
How many language do you speak?
How languages do you speak?
How many language do speak?
ऐका
: Hi! How are you?
: हाय! आपण कसे आहात?


: I am fine.
: मी ठीक आहे


: How many languages do you speak?
: आपण किती भाषा बोलता?


: I speak 2 languages. I speak English and Marathi.
: मी 2 भाषा बोलतो/बोलते. मी इंग्रजी आणि मराठी बोलतो/बोलते.


ती किती भाषा बोलते?
  • how many
  • languages
  • ?
  • does
  • speak
  • she
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  ती किती भाषा बोलते?
  How many=किती
  brothers=भाऊ
  do=आहेत
  'आपल्याला किती भाऊ आहेत?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  How many brothers you have?
  How much brothers do you have?
  How many brothers do you have?
  How many brothers does you have?
  आपल्याला किती मुले आहेत?
  • how many
  • children
  • you have
  • ?
  • do
  • childrens
  ऐका
  : Hi! Good evening
  हाय! नमस्कार


  : Hello
  हॅलो, कैसे आहात??


  : How many children do you have?
  आपल्याला किती मुले आहेत?


  : I have two children
  मला दोन मुले आहेत


  'मध्ये किती विमानतळ आहेत?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  How many airports are there in ?
  How much airports are there in ?
  How many airports there are in ?
  How many airports in ?
  योग्य शब्द निवडा
  How many airports ______
  are
  there are
  How many=किती
  bags=पिशव्या
  do=
  you=आहेत
  योग्य शब्द निवडा
  How many cars ______
  you have
  you has
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आपल्याकडे किती गाड्या आहेत?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द