Practice Adjectives
try Again
Tip1:hello
Lesson 190
Practice Adjectives
'जेव्हा कोणी त्याला सकाळी लवकर उठवले तर तो चिडचिडा होऊन जातो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
When someone wakes him up early in the morning, he become lazy
When someone wakes him up early in the morning, he becomes grumpy
When someone wakes him up early in the morning, he becomes grump
When someone wakes him up early in the morning, he becomes sad
'भूकंपानंतर स्थिती खूप भयानक होती.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
The situation was very terrible after the earthquake
The situation was very terribly after the earthquake
The situation was very happy after the earthquake
The situation was very terribled after the earthquake
'ती जगातील सगळ्यात प्रेमळ मांजरीची पिल्ले आहेत!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
They are the most adore kittens in the world!
They are the most precious kittens in the world!
They are the most adorabley kittens in the world!
They are the most adorable kittens in the world!
'राम आपल्या समूहात सगळ्यात आक्रमक माणूस आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Ram is the most aggressive guy in his group
Ram is the most aggressively guy in his group
Ram is the most arrogant guy in his group
Ram is the most aggress guy in his group
'तो एका अभिमानी चित्रपट स्टार प्रमाणे चालतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
He walks like an arrogantly movie star
He walks like an arrogent movie star
He walks like an arrogant movie star
He walks like an attitude movie star
'पार्टी वास्तविक वाईट होती, जर मी घरीच थांबलो असतो तर बरे झाले असते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
The party was really awfully, I wish I'd stayed home.
The party was really awfulled, I wish I'd stayed home.
The party was really awful, I wish I'd stayed home.
The party was really interesting, I wish I'd stayed home.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Try to keep ______
arrogant
mad
calm
beautiful
गाळलेला शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये
He's very ______
charm
charming
charmed
charmer
गाळलेला शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये
She is very ______
clumsy
happy
clumsily
arrogant
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He was very ______
curios
curosity
curiously
curious
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She felt ______
dizzy
cold
puzzled
dizzling
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
His mom looks very ______
dizzy
elegant
elegantly
elephant
या प्रकल्पाबाबतीत मी खूप उत्साहित आहे .
  • project
  • very excited
  • very happy
  • I am
  • very sad
  • about this
  बॉक्समध्ये भांडी आणि पेले आहेत म्हणून हे वास्तवात नाजूक आहेत.
  • dishes and glasses
  • it's really
  • The box has
  • so
  • in it,
  • fragile
  आम्ही सर्वांनी अमेरिकेच्या शानदार सहलीचा आनंद घेतला.
  • glorious trip
  • enjoyed
  • to america
  • we
  • all
  • the
  काही लोक अजिबात विनोदी नसतात पण त्यांना असे वाटते कि ते खूप प्रफुल्ल आहेत.
  • that they are hilarious
  • Some people
  • but they think
  • funny at all
  • aren't
  • they are hilarious
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  प्लास्टिक च्या पिशव्या एका घाण दुर्गंधीने जळतात
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  ती त्याच्या व्यवहारारबद्दल साशंक होती
  संवाद ऐका
  I am having such a great time! I have never been to this city before.
  मी खूप छान वेळ घालवत आहे.
  मी या शहरात आधी कधी आले नाही.


  Oh yes! This city is amazing.
  ओह हो! हे शहर अद्भुत आहे.


  Yes. It's very beautiful.
  हो! हे खूप सुंदर आहे.


  Look at the streets! And what pretty houses!
  गल्ल्या पहा! आणि घर किती सुंदर आहेत!


  What's so special about them?
  त्यांच्या बाबतीत असे काय विशेष आहे?


  They all look quite similar.
  ते बऱ्याच समान दिसतात.


  Yes, but I am tired now so please don't walk fast.
  हो, पण मी आता थकली आहे, मग तू जलद चालू नको.


  We are already very slow, it's boring.
  आपण आधीच हळू चालत आहोत. हे खूप कंटाळवाणे आहे.


  Let's go home now.
  चला (आपण) आता घरी जाऊया.


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द