Superlative adjectives (most, est rules)
try Again
Tip1:hello
Lesson 192
Superlative adjectives (most, est rules)
टिप
She is the smartest girl of our class = ती आमच्या वर्गातील सगळ्यात हुशार मुलगी आहे
Smart -> Smartest.
बहुतेककरून छोट्या शब्दांचा superlative फॉर्म 'the + adjective + est' लावून बनवले जाते.
She is the most intelligent girl of our class = ती आमच्या वर्गातील सगळ्यात बुद्धिमान मुलगी आहे
Intelligent -> Most intelligent.
बहुतेककरून लांब शब्दांचा superlative फॉर्म 'the most' + adjective लावून बनवले जाते.
टिप
Today is the hottest day of the year = आज वर्षातील सगळ्यात गरम दिवस आहे
Hot -> Hottest
=
ज्या शब्दांमध्ये शेवटची दोन अक्षरे एक स्वर (o) आणि त्याच्या नंतर एक व्यंजन असेल (t), तर superlative फॉर्म मध्ये शेवटचे व्यंजन दोनदा येईल hottest.
जर शेवटचे व्यंजन च्या आधी दोन स्वर असतील (steep) तर व्यंजन दोनदा येत नाही (steepest).
टिप
She is the prettiest girl in Delhi = ती दिल्लीमधील सगळ्यात सुंदर मुलगी आहे
Pretty -> Prettiest
=
ज्या छोट्या शब्दांचे शेवटचे अक्षर 'y' असेल, ते superlative फॉर्म मध्ये 'y' जाऊन 'i' बनले जाते आणि त्याच्या नंतर -est जोडले जाते.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I took ______
the most early
the earlyest
the earliest
most early
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He is ______
the boringest
the most boring
the most boringest
most boring
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
What is ______
the excitingest
the most exciting
the excitinggest
most exciting
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Mount Everest is ______
the most high
the most highest
the highest
the highhest
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Today was ______
the most sad
the saddest
the sadest
most sad
हि या घरातील सगळ्यात स्वच्छ खोली आहे
  • cleanest
  • cleannest
  • room
  • most
  • this is the
  • of this house
  'हा त्यांच्या जीवनातील सगळ्यात आनंदाचा दिवस आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  This is the happiest day of his life
  This is the happyest day of his life
  This is the most happy day of his life
  This is most happy day of his life
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She is ______
  the thin
  the thinest
  the thinnest
  the most thin
  टिप
  She is the nicest girl in the class = ती वर्गातील सगळ्यात चांगली मुलगी आहे
  ज्या छोट्या शब्दांमध्ये शेवटी 'e' येते, त्यांचा superlative फॉर्म बनवण्यासाठी शेवटी फक्त '-st' लागते
  =
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  This is ______
  the largest
  the largeest
  the larggest
  the most large
  'Simple' चा superlative फॉर्म बनवा;
  the simple
  the simplest
  the simpleest
  the simpllest
  'Easy' चा superlative फॉर्म बनवा;
  the easier
  the easyest
  the easiest
  the most easy
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द