Superlative adjectives (irregular)
try Again
Tip1:hello
Lesson 193
Superlative adjectives (irregular)
टिप
=
काही विशेषण असे असतात ज्यांचे superlative रूप बनवण्यासाठी कोणताही नियम नसतो.
=
Eg: Good = Best
Bad = Worst
Little = Least
'तो कंपनीचा सगळ्यात चांगला कर्मचारी आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He is the best employee of the company
He is the good employee of the company
He is the better employee of the company
He is the goodest employee of the company
'तो वर्गातील सगळ्यात वाईट विद्यार्थी आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He is the worse student in the class
He is the bad student in the class
He is the worst student in the class
He is the baddest student in the class
'पुष्कळ टीवी दर्शकांना 'कॉमेडी सर्कस' पाहणे आवडते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Many TV viewers like watching 'Comedy Circus'
Most TV viewers like watching 'Comedy Circus'
More TV viewers like watching 'Comedy Circus'
Least TV viewers like watching 'Comedy Circus'
'माझे घर सगळ्यात दूर आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
My home is the far
My home is the farest
My home is the further
My home is the furthest
'जॉन तीन मुलांमध्ये सगळ्यात मोठा आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
John is the older in three children
John is the biggest in three children
John is the oldest in three children
John is the most old in three children
'हे जगातील सगळ्यात जुने विद्यापीठ आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
It's the eldest university in the world.
It's the biggest university in the world.
It's the most old university in the world.
It's the oldest university in the world.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They look the ______
best
goodest
most good
bestest
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She has ______
the most less
the lesser
the least
the lost
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My ______
most old
biggest
eldest
most elder
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
This is the ______
eldest
oldest
most old
old
हा माझ्याद्वारे पाहिला गेलेला आतापर्यंतचा सगळ्यात चांगला चित्रपट होता
  • that I have
  • the best movie
  • I had
  • ever seen
  • This was
  • the worst movie
  शनिवार, आठवड्याचा सगळ्यात चांगला दिवस आहे
  • Saturday is
  • the most best day
  • the week
  • of
  • The best day
  • The most good day
  माझा भाऊ वर्गातील सगळ्यात खराब विद्यार्थी आहे
  • in the class
  • My brother
  • the worst
  • is
  • student
  • the baddest
  मला हे काम करण्यासाठी सगळ्यात कमी रुची आहे
  • this work
  • least interested
  • i am
  • in doing
  • less interested
  • more interested
  हि माझ्याद्वारे फिरली गेलेली सगळ्यात दूरची जागा आहे
  • I have ever
  • This is
  • visited
  • the farthest place
  • the farest
  • that
  काय हेच सगळ्यात जुने आहे जे तुम्हाला लक्षात आहे?
  • that you remember?
  • Is this
  • back
  • the furthest
  • the backest
  • The farest
  हा माझा सगळ्यात चांगला ड्रेस आहे
  तो सगळ्यात वाईट क्रिकेट खेळाडू आहे
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द